ย้อนกลับ

งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรม
การเล่านิทานประกอบสื่อ

ปิดการลงทะเบียน

19/100

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปราบปัญจะ นางสาวมลฑา อักษรนิตย์ และนางวรรณิสา ภูยาแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ปลอดเหล็ก นางสาวปิยะนารถ คงชนะ และ นางสาวจินตนา คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กหญิงตรีทิพย์ หนูจันทร์ นางสุคนธ์ ทองสม และ นางแน่งน้อย ชูนอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงพิมพิศา พรหมนิมิตร นางสาวเสาวลี สังข์แก้ว และ นางเพียงใจ รักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กชายชีวานนท์ พูลเนียม นายพิชาฎา ฤทธิเดช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะจังกระ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 ด.ญ.วงศธร พ่วงทอง นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กชายคณุตม์ชัย ดำเด็น นางปรีดา หอยหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงณิชากร คงแก้วหนู นางวินลยา ลายเพชรและนางมลฤดี สนิทเสโล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กหญิงกมลวรรณ รัตนวงษา นางคุณัญญา เมืองสง , นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กหญิงแพรวา ศรีโยธา นางสาวจารุวรรณ ชูนอง และ นางวารุณี จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กหญิงนิชาภัทร เสือจอม นางนิศารัตน์ บุตรสมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงณัฐณิชา มากเกตุ นางนภัสสร ตุลยนิษก์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายอัมราน อาดมะเร๊ะ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวอนงค์ กลมเกลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กชายธนวัต รอดมาก นางจินตนา โรจนะรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กหญิงนันฑิตา บุญส่ง นางสุจิรา ทวีตา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 ด.ช.พิชาญเมธ คงศรีทอง นางสาวกัลยา เนียมหมาน นางอรอนงค์ สังข์หนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงบุญนิศา ขาวสุด นางสาวเรณู กรดดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงนุชญาดา เจือบุญ นางสุจินต์ นุ่นปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรง Thailand - -
17 สุภาวดี ขุนรักษ์ สุภาวดี ขุนรักษ์ อบจ. Thailand - -
การปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัว

ปิดการลงทะเบียน

87/200

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงปพิชญา ทองสุภา นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ และ นางปราณี ศรีนวลเดียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กหญิงปวีย์ธิดา เสาหัด นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ และ นางปราณี ศรีนวลเดียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กชายรฐนนท์ ช่วยรรัตน์ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ และ นางปราณี ศรีนวลเดียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กหญิงกานต์ธิดา บัวแสง นางปินหลี เจ๊ะระบำและนางวันญา เอียดวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กชายธวัชชัย วัชรจิรโสภณ นางปินหลี เจ๊ะระบำและนางวันญา เอียดวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กชายดานิส เส็นโสม นางปินหลี เจ๊ะระบำและนางวันญา เอียดวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กหญิงกิตติมา มุขช่วย นางกัญญารัฐ ฤทธิ์ตรีเนียม และนางมิดะ สุดแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กหญิงวรภิญญา เพชรสง นางกัญญารัฐ ฤทธิ์ตรีเนียม และนางมิดะ สุดแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กชายจิณณพัต ติเสส นางกัญญารัฐ ฤทธิ์ตรีเนียม และนางมิดะ สุดแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กชายณัฐเศรษฐ นิลวิสุทธิ์ คุณครูกษมา จุลรอด และ คุณครูปฏิญญา ปลอดนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กชายถิรวัฒน์ มาลาเวช คุณครูกษมา จุลรอด และ คุณครูปฏิญญา ปลอดนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงวริษฐา รัตนะ คุณครูกษมา จุลรอด และ คุณครูปฏิญญา ปลอดนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กชายณัฎฐพล เกตนะ นางสมบูรณ์ ทวีโชติ นางยุพดี เมืองรุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กหญิงสุพัชรี เกื้อกูล นางสมบูรณ์ ทวีโชติ นางยุพดี เมืองรุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กชายปุณณภพ อินมณเฑียร นางสมบูรณ์ ทวีโชติ นางยุพดี เมืองรุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สันซัง นางวราภรณ์ ร่วงเหมือน และ นางวรรดี จันทวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กชายกฤษฎา วงค์ตั้นหิ้น นางวราภรณ์ ร่วงเหมือน และ นางวรรดี จันทวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กหญิงเมธาวดี ทองสวัสดิ์ นางวราภรณ์ ร่วงเหมือน และ นางวรรดี จันทวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กชายตามตะวัน รักขศร นางสาวนิตยา พรหมทอง และ นางสาวจินตนา คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงธณัฐชา เทพทอง นางสาวนิตยา พรหมทอง และ นางสาวจินตนา คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงณัฐณิชา รุจิระคงพันธ์ นางสาวนิตยา พรหมทอง และ นางสาวจินตนา คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 ด.ญ.ชนัญธิดา แก้วสว่าง นางอรอนงค์ สังข์หนู นางสาวกัลยา เนียมหมาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 ด.ญ.กัญญาภัทร สุวรรณศรี นางอรอนงค์ สังข์หนู นางสาวกัลยา เนียมหมาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 ด.ช.ณัฐกฤษ ขวัญมุณี นางอรอนงค์ สังข์หนู นางสาวกัลยา เนียมหมาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กหญิงณัฐภัทรสร ราชพลสิทธิ์ นางสุดา หีมชาตรี และ นางรับขวัญ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กชายธัญนพ มณีพรหม นางสุดา หีมชาตรี และ นางรับขวัญ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กชายทรงพล โหมดแหละหมัน นางสุดา หีมชาตรี และ นางรับขวัญ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กชายจตุรภัทร โพธิ์ยอด นางสาวศศิกาญจน์ บุรินทองและนางสาวณัฎฐนันท์ รอดมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กชายศักดิ์นรา บัวแก้ว นางสาวศศิกาญจน์ บุรินทองและนางสาวณัฎฐนันท์ รอดมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ชำนาญ นางสาวศศิกาญจน์ บุรินทองและนางสาวณัฎฐนันท์ รอดมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายกวินสิทธิ์ หนูทองแก้ว นางพนิดา ชูกาลและนายปิยวุฒิ เมืองตัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศรีสะอาด นางพนิดา ชูกาลและนายปิยวุฒิ เมืองตัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายณัฐวรรธน์ ชูแสง นางพนิดา ชูกาลและนายปิยวุฒิ เมืองตัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กหญิงเพชรดา หมัดอ่าดัม นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กชายรอมาฎอน ฝาเบ็ญแหม นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กหญิงวนิดา ช่วยจำนงค์ นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 ด.ช.มาร์ติล มัธยม นางสหะ ทองมา และนางสาวมลธิรา ชื่นอารมณ์ ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 ด.ญ.สิริกัญญา บุตรจาริยะ นางสหะ ทองมา และนางสาวมลธิรา ชื่นอารมณ์ ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 ด.ช.ธนาธิป เบญอาหลี นางสหะ ทองมา และนางสาวมลธิรา ชื่นอารมณ์ ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 ด.ญ.วิภาดา ปราบหนุน นางเบญจมาศ ขำขาว นางสาวจรัสพร สุพรรณชนะบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 ด.ช.กาลกวี นาเหนือ นางเบญจมาศ ขำขาว นางสาวจรัสพร สุพรรณชนะบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 ด.ญ.โศรดาพร สวนนิ่ม นางเบญจมาศ ขำขาว นางสาวจรัสพร สุพรรณชนะบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งแก้ว นางอารีย์ เกื้อเส้ง และ นางโยษิตา ทองรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงณัฎกมล นุ่นเกลี้ยง นางอารีย์ เกื้อเส้ง และ นางโยษิตา ทองรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กชายนนทกฤษ บุญชูช่วย นางอารีย์ เกื้อเส้ง และ นางโยษิตา ทองรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงธัญสินี เกิดแก้ว นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กชายนราวิชญ์ นุ่มนิ่ม นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงพราววนิตย์ เทพรักษ์ นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กหญิงฐิติพร เรืองภักดี นางสาวอาทิตยา โดดดี และ นางรื่นเริง จุลทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กหญิงกฤษลิลณ์ นนทพันธ์ นางสาวอาทิตยา โดดดี และ นางรื่นเริง จุลทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กชายณัฐชัย คงคล้าย นางสาวอาทิตยา โดดดี และ นางรื่นเริง จุลทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กชายอับบาส เศรษฐสุข นางหมุริเดาะ ขุนจันทร์และนางสาวสุกัลยา ขวัญดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กหญิงจิราพร ฤทธิ์สงคราม นางหมุริเดาะ ขุนจันทร์และนางสาวสุกัลยา ขวัญดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กหญิงกวินธิดา กุ้งหรัด นางหมุริเดาะ ขุนจันทร์และนางสาวสุกัลยา ขวัญดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กหญิงชนกานต์ สิทธิสาร นางเพ็ญศรี บุษรารัตน์ และนางบุปฝาวัลย์ นวลยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กหญิงกุลปรียา แต้มช่วย นางเพ็ญศรี บุษรารัตน์ และนางบุปฝาวัลย์ นวลยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กชายปรมินทร์ โปฏกรัตน์ นางเพ็ญศรี บุษรารัตน์ และนางบุปฝาวัลย์ นวลยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 ด.ญ.ปภัสสร ขาวผ่อง นางอุไร ดวงภักดีและนางสาวสายพิน บุญทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายภูมิพัฒน์ เอียดสุดรักษ์ นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงปพิชญา เซ่งเข็ม นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงเขมินทรา แกล้วทนงค์ นางกมล อินขาว และนางมันตินี เพชรมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงอัญรินทร์ สมเปลี่ยน นางกมล อินขาว และนางมันตินี เพชรมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 ด.ญ.นัทธ์วีรินทร์ เกื้อสังข์ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายศิริวัฒน์ เศรษฐสุข นางกมล อินขาว และนางมันตินี เพชรมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 ด.ญ.จัสมิน หนคลัง นางอุไร ดวงภักดีและนางสาวสายพิน บุญทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายธนพนธ์ เรืองปราง นางจุฬาพร นาคสังข์ทอง และ นางพรทิพย์ สุวรรณวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วเรือง นางจุฬาพร นาคสังข์ทอง และ นางพรทิพย์ สุวรรณวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 ด.ญ.พรธิวา ชูพุ่ม นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 ด.ช.ธนาธิป เกื้อชู นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายธราพงษ์ พรหมม่ง นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชาย ปภังกร หนูฤทธิ์ นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายสิทธิเดช สิทธิรักษ์ นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 ด.ช.นันทพัทธ์ อัคฮาด นางอุไร ดวงภักดีและนางสาวสายพิน บุญทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายจิรัฐติ จงจิตร นางเสาวคนธ์ นวลสนอง และ นางปริฉัตร นุ่นหยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงเบญจภัทร เส้งเขียว นางเสาวคนธ์ นวลสนอง และ นางปริฉัตร นุ่นหยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงปภาวรินท์ เต็มพุทธ นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงณัจฉรียา สุทธิโคตร นางเสาวคนธ์ นวลสนอง และ นางปริฉัตร นุ่นหยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายชนะชล เกื้อสุข นางจุฬาพร นาคสังข์ทอง และ นางพรทิพย์ สุวรรณวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กหญิงนิภาพร ปัตตา นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand - -
22 เด็กหญิงอัซซูนา ขุนเจริญ นางอารีวัล หะยีสามะ ศพด.บ้านคลองหวะหลัง Thailand - -
23 เด็กหญิงมารีนา เส็มหมาด นางอารีวัล หะยีสามะ ศพด.บ้านคลองหวะหลัง Thailand - -
24 เด็กชายเอกยุทธ เจ๊ะโส๊ะ นางอารีวัล หะยีสามะ ศพด.บ้านคลองหวะหลัง Thailand - -
25 เด็กหญิงณัชชา แดงแก้ว นางยินดี คงแก้ว และนางสาวเสาวลักษณ์ ทับสระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand - -
26 เด็กชายธีรสิทธิ์ แดงแก้ว นางยินดี คงแก้ว และนางสาวเสาวลักษณ์ ทับสระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand - -
27 เด็กชายณรงศักดิ์ วรรณะ นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand - -
28 เด็กชายวรากร ช่วยประคอง นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand - -
29 เด็กชายณัฐวัฒน์ มะโนเรศน์ นางยินดี คงแก้ว และนางสาวเสาวลักษณ์ ทับสระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand - -
การฉีก ปะกระดาษ

ปิดการลงทะเบียน

143/200

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กชายวราเมธ สถิตดำรงกุล นางพิไลรัตน์ พันตะรักษาและนางอาภร คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กหญิงอริษา ฉายมณี นางพิไลรัตน์ พันตะรักษาและนางอาภร คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กชายธเนตรพล ฟองสุวรรณ นางพิไลรัตน์ พันตะรักษาและนางอาภร คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กชายนาวา หลีวิจิตร คุณครูจำเริญจิต หลีวิจิตร และ คุณครูรัชนี แสงมิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กหญิงกตมน ห้วนแจ่ม คุณครูจำเริญจิต หลีวิจิตร และ คุณครูรัชนี แสงมิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กหญิงกมลฉัตร์ สวนทอง คุณครูจำเริญจิต หลีวิจิตร และ คุณครูรัชนี แสงมิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กชายยศวีร์ หมู่หัด นางสกะ หมานหมิดและนางวันดี เทพทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กหญิงปัญญารัตน์ ทองประสม นางสกะ หมานหมิดและนางวันดี เทพทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์ ทองประสม 2. เด็กหญิงอัสมา สุระกำแหง 3. เด็กชายยศวีร์ หมู่หัด นางสกะ หมานหมิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กชายภควัฒน์ ชูทอง นางอารีย์ เกื้อเส้ง และ นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงชนกชนม์ ยอดแก้ว นางอารีย์ เกื้อเส้ง และ นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงดาว จันทะมา นางอารีย์ เกื้อเส้ง และ นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กชายธนวัต รอดมาก นางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ฝึกสอน ปะติดกระดาษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กหญิงปุณณ์ณิษา เรืองประดับ นางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ฝึกสอน ปะติดกระดาษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กหญิงจิรัชญา เจริญผล นางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ฝึกสอน ปะติดกระดาษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กชายนัทธวัฒน์ แย้มอิ่ม นางวรรณภา คงด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กชายกิตติวินท์ พรหมห้อง นางวรรณภา คงด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กหญิงจิรัญญา พรหมมา นางวรรณภา คงด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงสุธิดา แก้วกาฬสินธุ นายสุพล บุตรกลัด และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทุ่มขาว นายสุพล บุตรกลัด และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กชายพลอธิป รักนิ่ม นายสุพล บุตรกลัด และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กชายทัศน์ชัย ทองพุ่ม นางยุวดี พุฒด้วงและนางสิริจิตร อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กชายพิชญุตม์ บัวราษฎร์ นางยุวดี พุฒด้วงและนางสิริจิตร อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กหญิงณัฐธิดา พงษพรหม นางยุวดี พุฒด้วงและนางสิริจิตร อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กหญิงอัญญาดา สาม่าน นางหัสหย๊ะ สุดบู และ นางสาวอุไร หม้าเหล็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กชายปวริศร์ พัฒนประดิษฐ์ นางหัสหย๊ะ สุดบู และ นางสาวอุไร หม้าเหล็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กชายณัฐกร หมันนาเกลือ นางหัสหย๊ะ สุดบู และ นางสาวอุไร หม้าเหล็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงปุณณิศา ชุมปรางค์ นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงกานต์ธีรา สามารถ นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กชายธนภัทร มณีรัตน์ นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายนนธิพัฒน์ หมัดอะหวัง นางอารีย์ พลนุ้ย และนางปราณี คงรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพชรกาหรีม นางอารีย์ พลนุ้ย และนางปราณี คงรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กหญิงฮันนีญ่า เศรษฐสุข นางอารีย์ พลนุ้ย และนางปราณี คงรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กหญิงนิรินทร์ลภัส ทองศรีไหม นาง อรพิน รามริน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กหญิงวิรุฬห์ญา ผอมฉิม นาง อรพิน รามริน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กชายภูทัช บาลทิพย์ นาง อรพิน รามริน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กชายรัชชานนท์ ปลอดภัย นางสาวสุธิสา หนูเอียด และนางวิรัตน์ คงเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่อึ้ง นางสาวสุธิสา หนูเอียด และนางวิรัตน์ คงเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กหญิงพรสุภัค นวลละออง นางสาวสุธิสา หนูเอียด และนางวิรัตน์ คงเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กชายจารุวัฒน์ ตุดหนุด นางไหวยะ หนูโส๊ะ และนางสาวนฤมล วราพันธ์เลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กหญิงบุสริน เพ็งโอ นางไหวยะ หนูโส๊ะ และนางสาวนฤมล วราพันธ์เลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กชายซัลซาบีล หมันหมาด นางไหวยะ หนูโส๊ะ และนางสาวนฤมล วราพันธ์เลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กชายธนากร หนูหมาด นางอุไรวรรณ เตยแก้ว และ นางวนิษฐา สงผอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงนลินทิพย์ นุ้ยแก้ว นางอุไรวรรณ เตยแก้ว และ นางวนิษฐา สงผอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงเจนสุดา เตยแก้ว นางอุไรวรรณ เตยแก้ว และ นางวนิษฐา สงผอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงศิรกาญณ์ เอียดหรม นางอุไรวรรณ กังหมาด และ นางเพียงใจ รักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงณัชณิชา บัวสม นางอุไรวรรณ กังหมาด และ นางเพียงใจ รักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กชายอัฟฟาน ไพรพฤกษ์ นางอุไรวรรณ กังหมาด และ นางเพียงใจ รักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กหญิงณภัสนันท์ คงพ่วง นางแน่งน้อย ชูนอง และ นางอำพร แก้วชูแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กชายฤทธิ์นภัส เคหาแก้ว นางแน่งน้อย ชูนอง และ นางอำพร แก้วชูแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กหญิงฤทธิ์นภัส เคหาแก้ว นางแน่งน้อย ชูนอง และ นางอำพร แก้วชูแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กชายนรภัทร ด้วงเสน นางอาติกะ เด็มเพ็ชรหน็อง และ นางติตะยา นุ้ยผอม และ นางปรีดา ฝเายเส็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กชายพศิน เพ็งจุน นางอาติกะ เด็มเพ็ชรหน็อง และ นางติตะยา นุ้ยผอม และ นางปรีดา ฝเายเส็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กหญิงนาบีล่า ยีหวังกอง นางอาติกะ เด็มเพ็ชรหน็อง และ นางติตะยา นุ้ยผอม และ นางปรีดา ฝเายเส็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กหญิงณัฐฐาพร เอี่ยมสุข นางณัฐวัลย์ อินทสุวรรณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กชายสหรัฐ เกื้อวงศ์ นางณัฐวัลย์ อินทสุวรรณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กหญิงกัญญาภัค พรหมคง นางณัฐวัลย์ อินทสุวรรณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงกมลชนก ชูเทพ นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงพฤกษา นุ่นเนียม นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายอติวิชณ์ พานนท์ นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กชายอัครดน วิเศษดอนหวาย นางรัชนู ทองแดง และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กชายอัครเดช เสรีกัลยารักษ์ นางรัชนู ทองแดง และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กชายกิตติพันธ์ ปลอดแก้ว นางรัชนู ทองแดง และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 1.ดช.ณัฐวัฒน์ มุดและ 2.ดญ.ศรัญญ่า หมัดลิหมีน 3.ดญ.อาซีซ๊ะ วีนาด๊ะ นางสุวิชา หมะหวีเอ็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กหญิงชนิกานต์ รักจันทร์ นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กชายหัสต์ณัฐกรณ์ ศรีสมัย นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กชายพีรวิชญ์ รักนะ นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กหญิงกริษฐา นวลเต็ม นางณาตยา ย้อยแก้ว และ นางลักษมี เบาว์บุตร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กชายธีทัต จายุพันธ์ นางณาตยา ย้อยแก้ว และ นางลักษมี เบาว์บุตร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กชายณัฐพงค์ วารุท นางณาตยา ย้อยแก้ว และ นางลักษมี เบาว์บุตร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กชายสุรดา ธรรมปัญญา นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กหญิงนภัสวรรณ จันวนา นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กชายปัญณวิชญ์ ขุนฤทธิ์สง นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
26 2.เด็กหญิงณภัทรสรณ์ ไกรรักษ์ นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ และ นางสุใบดะ เส็นบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
26 เด็กชายรัชชานนท์ สุระเจียร นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ และ นางสุใบดะ เส็นบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
26 เด็กหญิงลดา ไพเนียม นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ และ นางสุใบดะ เส็นบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด๊กหญิงกนกวรรณ ศรีเอียด นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายจตุภัทร บัวบาน นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายอดิศักดิ์ เรืองแดง นางภิรมย์ ทองขาว,นางสาวสุกิจ พิมสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงปริณดา สงจินดา นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงพัชรี เพ็งด้วง นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงสิริวรรณ สุทธิชยาพิพัฒน์ นางฉลอง ยศแสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงณัฐวรรณ พรหมสุริยะ นางฉลอง ยศแสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายอติกันต์ แขกพพงค์ นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงขวัญอุษา จวนสว่าง นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายธีรรัช เนียมบุญ นางฉลอง ยศแสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายไกรวิชน์ นุ่นทิพย์ นางสาวสราวณีย์ ทองขำ และ นางสาวสุวรรณา มากจุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงนภัสสร นวลขลิบ นางกีรติยา น้อยสังข์ดำและนางธนาภรณ์ ขุนกำแหง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายจรรยากร ชูภักดี นางกีรติยา น้อยสังข์ดำและนางธนาภรณ์ ขุนกำแหง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.พิชญดา สุกแดง นางบุหลัน พรรณราย และ นางสาวทิพยวรรณ แก้วชูช่วย ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.ปรียาวดี บินรัตแก้ว นางบุหลัน พรรณราย และ นางสาวทิพยวรรณ แก้วชูช่วย ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ช.ณัฐพัชร์ จันทวัลย์ นางบุหลัน พรรณราย และ นางสาวทิพยวรรณ แก้วชูช่วย ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ช.ศิวกร จันทร์มี นางณสรวงสมน จิตติศักดิ์ และ น.ส.ปิยวรรณ เทพทอง ศพด.บ้านจันนา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงเปรมปรีดา สีรักษา นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายนครินทร์ ชมบุญ นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายฐปกรณ์ ยอดเกื้อ นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.วรรณเมษา เรืองฤทธิ์ นางอุษา ทองรักษ์และนางวราภรณ์ ใหสลำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สุขสวัสดิ์ นางสาวสราวณีย์ ทองขำ และ นางสาวสุวรรณา มากจุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงกวิสรา พัฒนา นางสาวสราวณีย์ ทองขำ และ นางสาวสุวรรณา มากจุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายจิรสิน เหล่าทอง นางภิรมย์ ทองขาว,นางสาวสุกิจ พิมสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งบูรณ์ นางกีรติยา น้อยสังข์ดำและนางธนาภรณ์ ขุนกำแหง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายปัณณวิชญ์ เกตุนิ่ม นางภิรมย์ ทองขาว,นางสาวสุกิจ พิมสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงลัลล์ลลิล สงพะโยม นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ และนางพิมพ์มาดา ชูทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงกัญญาภัค ขาวเมือง นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ และนางพิมพ์มาดา ชูทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.ธัญลักษณ์ หมื่นชนะ นางณสรวงสมน จิตติศักดิ์ และ น.ส.ปิยวรรณ เทพทอง ศพด.บ้านจันนา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายชนกันต์ นุ้ยด้วง นางรัตนาวรรณ เต็มราม และ นางสาวขวัญจิตร ขาวสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงกัญญารัฐ กลิ่นละออง นางรัตนาวรรณ เต็มราม และ นางสาวขวัญจิตร ขาวสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.ณัฐธิดา ชุมเอียด นางณสรวงสมน จิตติศักดิ์ และ น.ส.ปิยวรรณ เทพทอง ศพด.บ้านจันนา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงเกศรินทร์ ตั้งซ้าย นางสาวอุษณา สันอีและนางทัศนีย์ เศรษฐสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเหนาะ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ช.วริทธิ์ธร ก่อเกื้อ นางอุษา ทองรักษ์และนางวราภรณ์ ใหสลำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.ชนาภา เลาแก้ว นางอุษา ทองรักษ์และนางวราภรณ์ ใหสลำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงเมร์ดินา เส็มหมาด นางสาวอุษณา สันอีและนางทัศนีย์ เศรษฐสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเหนาะ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายภานุวัฒน์ เยาว์ดำ นางกซนัฑ เตมะศิริและนางสาวขนกวรรณ ไล่กสิกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชัยสงคราม นางชาริณี บุตตะ และ นางสาวอุสาห์ ภัยชำนาญ ศพด.บ้านควนอินนอโม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงนิชาภัทร แป้นเอียด นางชาริณี บุตตะ และ นางสาวอุสาห์ ภัยชำนาญ ศพด.บ้านควนอินนอโม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายฟัรฮาน เหล็มหมาด นางชาริณี บุตตะ และ นางสาวอุสาห์ ภัยชำนาญ ศพด.บ้านควนอินนอโม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงสิริณดา ศรีพุทธา นางกซนัฑ เตมะศิริและนางสาวขนกวรรณ ไล่กสิกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงแพรวา เล็กพุ่ม นางกซนัฑ เตมะศิริและนางสาวขนกวรรณ ไล่กสิกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงเปรมกมล สมบูรณ์ นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายรัชชานนท์ รัตนานุกูล นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายกมลภพ เรืองทอง นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงกมลชนก ศักดิ์พรหม นางรัตนาวรรณ เต็มราม และ นางสาวขวัญจิตร ขาวสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายกวีวัฒน์ เกิดตลอด นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงนัจวา แวกือจิ นางสาวกิติยาพร เหล็มปาน และนางอรพร อุทัยรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายนรธีร์ เหลือจันทร์ นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายชนกชนม์ บุญกะสิทธิ์ นางสาวกิติยาพร เหล็มปานและนางอรพร อุทัยรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.กนกวรรณ ไชยประสิทธิ์ ว่าที่รต.หญิงศศิกมล นวลศรี/ นางสาวพูลสุข วันปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดงอบต.วังหม่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ช.พุฒภัทร แก้วช่วย ว่าที่รต.หญิงศศิกมล นวลศรี/ นางสาวพูลสุข วันปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดงอบต.วังหม่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ช.นพเก้า คงทอง ว่าที่รต.หญิงศศิกมล นวลศรี/ นางสาวพูลสุข วันปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดงอบต.วังหม่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายศิรณัฐ โคพิชัย นางสาวกิติยาพร เหล็มปานและนางอรพร อุทัยรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายอนวรรตน์ ช่วยคง นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ และนางพิมพ์มาดา ชูทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงโซเรีย ออสันตินุตสกุล นางสาวอุษณา สันอีและนางทัศนีย์ เศรษฐสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเหนาะ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.นิชาภา อภัยรัตน์ 1.นางบุษรา ผ่องสมัย 2.นางอภิญญา ด้วงเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ญ.กฤษณา ศุภเวช 1.นางบุษรา ผ่องสมัย 2.นางอภิญญา ด้วงเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 ด.ช.กฤดากร ด้วงเอียด 1.นางบุษรา ผ่องสมัย 2.นางอภิญญา ด้วงเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงอรวรรยา เกิดแก้ว นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
28 เด็กชายปฐมเดช มาเอียด นางลดาวัลย์ ฤทธิ์ดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโก Thailand - -
29 เด็กหญิงนัทธชนก หนูรักษ์ นางลดาวัลย์ ฤทธิ์ดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโก Thailand - -
30 ด.ญ.กนกวรรณ เกลี้ยงเกื้อ นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand - -
31 ด.ญ.วริศรา ขาวแก้ว นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand - -
32 เด็กชายธิติพล ภูนุชอภัย นางอุส่าห์ เรืองสง และ นางสาวพรทิพย์ แก้วบุญชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าบอน Thailand - -
33 ด.ช.อริญชย์ เพ็ชรดี นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand - -
34 เด็กหญิงดาวรดา ยูยาม่า นางลดาวัลย์ ฤทธิ์ดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโก Thailand - -
การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ

ปิดการลงทะเบียน

40/100

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงสุพัตรา สังนุ้ย นางฝ่าหระ หมานนุ้ย และ นางสุณี เศษขาว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรุลฮูดาห์ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กชายวัชรากร หนูสอ้าน นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กหญิงรินรดา จันทร์แก้ว นางสาวนิรมล ชูภักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงเกสรสวรรค์ ชูแก้ว นางโสภาภรณ์ รักราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กหญิงญาดา เต่าจันทร์ นางสมคิด ดีช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน สังกัดเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กชายชาริฟ สะแหละ นางสุดา สะแหละ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรุลมุมีนีน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงกมลชนก สงไข่ นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กหญิงปณิตา ชัยสุตานนท์ นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 ด.ญ.เกศณี เหมพงศ์ นางนันท์นภัส แก้ววงศ์ ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงธมลวรรณ์ อินทองแก้ว นายจรัญ ทองประดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กหญิงกิ่งเพชร ปิ่นสุวรรณ นางสาวเพ็ญพิชชา นวลสนอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กหญิงกมลทิพย์ กลับแก้ว นางสาวนงค์นุช กลับแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กหญิงอรปรีญา จันทร์สงฆ์ นางสาวภรภัทร ศรีรัตนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดแหลมโตนด Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 ด.ช.ชยากร นักทอง นางปราณี รุ่งเรือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กชายฉัตรตระการ ชุ่มเจริญสุข นางกนกพร เพชรกาฬ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กชายปัญญวัฒน์ ดำด้วง นางปฐมาวดี หอยสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กชายนัธทวัฒน์ ครคง นางรัชนี บุษบงก์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กหญิงณัฏฐิกา รัษฎาเพชร นางกชพรรณ เมืองสง นางสาวปรวรรณ เหล่าทอง นางวรดานี ศิลปพงศ์ นางสาวกรชวัล คงชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กชายณัฐกร พุทธเสน นางสูมณฑา ศศิลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงเบญจา แก้วงาม นางจิรวรรณ เหล็มปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทรายขาว Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กชายพีรนัทร ขวดหรีม นายดิเรก หีมเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 เด็กหญิงวิมลภัทร พลอยดำ นาง วัชรา เพชรน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กชายวีรภาพ แท่นจันทร์ นางสุพัตรา สุขรุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ อบต.หานโพธิ์ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กหญิงลลลิลล์ รวยรอดรื่น นางรับขวัญ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กหญิงซันวานี ขาวเอียด นางมะลิหยาม หนูโส๊ะ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กหญิงขวัญสุดา หมานมา นางสาวกฤติญา มาแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
26 เด็กหญิงชนิศา แก้วอาภร คุณครูอุษณีย์ หล่อศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงธัญพิชชา กาลกัญจะ นางสาวสุนันทา จันทรธนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
28 เด็กชายภูวดล คงจุ้ย นางอารมณ์ ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเลียบ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
29 เด็กหญิงพิจักขณา ไชยเดช นางอัณญรัตน์ แก้วมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
29 เด็กชายสิรวิชญ์ ศักดาณรงค์ นางไมตรี แก้วแป้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
29 เด็กหญิงนริสรา เสนแก้ว นางจารึก นวนดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
29 เด็กหญิงปวันรัตน์ เกษตรกาลาม์ นางผ่องพรรณ คมเขต ศดว.สุภาษิตาราม Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 เด็กชายปานเทพ ชูทิพย์ นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand - -
31 ด.ญ.นัทธ์วีรินทร์ เกื้อสังข์ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand - -
32 เด็กชายนัธทวัฒน์ ช่วยอาวุธ นางสุจินต์ นุ่นปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรง Thailand - -
33 เด็กหญิงกันยาพร ดีสุ่ย นางเตือนใจ ชูทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตะแบก Thailand - -
34 เด็กชายศุภณัฐ จันทร์ชู นางสาวมณฑา หนูแหลม และนางสาวอารี เรืองจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตง Thailand - -
35 เด็กหญิงปริณดา สงจินดา นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand - -
36 เด็กหญิงวราไพรินทร์ ปานเพ็ชร นางสาวสุมาลี ทองรุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน Thailand - -
ระบายสีภาพ

ปิดการลงทะเบียน

62/100

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงกรกมล เรณูขจร นางประทีป มณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กชายรุสลัน หวันคำ นางสะใบ เส็มหย้ง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่ายาง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กหญิงพิชชาอร เกตนะ นางสาวอักษร นุ่นตุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงชมพูนุช วงศ์ชู นางวรรณภา คงด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กหญิงพัชชาวดี หนูแจ้ นางสาววิลัยลักษณ์ นพแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กหญิงณัฐชญา ฤทธิ์โต นางสาวสายไหม ฤทธิ์โต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงพิมลชญา เขียวดำ นางสาวละอองทิพย์ พูนนวล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ พรหมเรือง นางนุชรี ปล้องไหม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 ด.ญ.อรวรรณ เพชรคง นางสาวขนิษฐา เพชรนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงพีรดา แก้วหนู นางสาวศุภกานต์ สังฉิม ผู้ฝึกสอน ระบายสีภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายพีรพัฒน์​ รุ่งสมบัติ นางสาวนูรี ยาชะรัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กหญิงนลินทิพย์ นุ้ยแก้ว นางอุไรวรรณ เตยแก้ว และ นางวนิษฐา สงผอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กหญิงวีรดา โส๊ะเหล๊าะ นางอรพร อุทัยรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กหญิงอัสฟีญา อุดหลี นางสาวกรกช แกล้วทนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงปวีณสุดา หนูปลอด นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงชนัญธิดา ทองอินทร์ นางอรวรรณ จันทร์รัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กหญิงธัญณิชา ไชยทองรักษ์ นางวรรดี จันทวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กหญิงณัชชา หนูเพ็ชร นางสาวทิลาวรรณ จันทร์ปล้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กหญิงชุติกาญจน์ หมันเทศ นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กชายขัตติยะ บัวแสง นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 ด.ญ. นัทธ์วีรินทร์ เกื้อสังข์ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กหญิงประภัสสร หวั่นเส้ง นางสาววิชุตา เหล็มปาน ศพด.ทต.เขาหัวช้าง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กชายกฤตานนท์ ช่วยมาก นางธัญญรัตน์ นิลวงค์ และ นางพรทิพย์ รักจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาขัน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชาลิสา เรืองเทพ นางสุดใจ ฤทธิ์ชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายธนภัทร เอียดมาก นางสาวมณฑา หนูแหลม และนางสาวอารี เรืองจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงสวิชญามล หอชู นางอภัย ย้อยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงสติมา ธรรมเพชร นางณัฐวรรณ เกตุมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงธิติมา ปานช่วย นางสาวสุมาลี ทองรุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นวลจำรัส นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กชายรัชพล เถาอั้น นางวิไล บูรณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กหญิงอัยยรินทร์ ปุรินทรภิบาล นางสาวนงค์นุช กลับแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กหญิงฟาเซีย แก้วสุขแสง นางมนันญา เห็มมันและนางสาวสญามล หีมหมัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คงชู นางภิรมย์ ทองขาว,นางสาวสุกิจ พิมสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 เด็กหญิงนาซ่าร์ ยาชะรัด นางเจนจิรา จันทร์เทพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเหนาะ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 เด็กหญิงณัฐณิชา พรายทอง นาง วัชรา เพชรน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 เด็กหญิงสุชาวดี รักขุนส่อง นางฤดีรัตน์ รักเงิน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 ด.ช.ทักษ์ดนัย พุทธรงค์ นางอภิญญา ด้วงเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านอ่างทอง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสงคราม นางนุจรินทร์ หละดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กหญิงจิดาภา หนิสัน นางจิรประภา บุญสนิท และนางสาวจารุวรรณ พงศาปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กหญิงศิริรัศมิ์ ดำอุ้ย นางสาววริศรา ดำอ่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 ด.ญ.พิมพ์ชนก สงแสง นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กหญิงกรองขวัญ นางฉลอง ยศแสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กหญิงรัตนมณี ศศิธร นางสาวจิราพร ทองรอดและ นางสาวสุมาลินี สงแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซิบ ธนามาศ นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กหญิงผกากาญจน์ อินแก้ว นางศรศรี อินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กหญิงรุสนา สมานมิตรกุล นางอ่าสะหน๊ะ หวังอาลี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กหญิงปวริศา ยายมาก นางสาวชุตินันท์ โชติรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กหญิงณัฏฐา เพชรเอียด นางนันท์นภัส หนูแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 กัญญารัตน์ หมัดอาดัม นางสุพิศ เมืองสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กชายปัณณวิชญ์ เซ่งหนู นางสุภา แจ้งกระจ่าง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กหญิงกมลรัตน์ ยานะวิมุติ นางสาวนฤวรรณ ณ สุยสกุล ศพด.ตำบลดอนทราย Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กชายวรากร ราชมนตรี นางฐิติมา รามด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
26 ด.ญ.รักษ์ชนก มารักษา นางจินดา มากสุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากพล Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงปาณิศา ปัตตะวัน นางสาวอาบีด๊ะ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกาะหมาก Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วเกลี้ยง นางสาวนิภาพรรณ ทองจันแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมิ่งขวัญ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงนันท์นลิน ช่วยเกิด นางมนีษิลนุ์ คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
28 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา รักยุติธรรม นางอารมณ์ ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเลียบ Thailand - -
29 เด็กหญิงพิมญดา รอดมาก นางสุจินต์ นุ่นปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรง Thailand - -
30 เด็กหญิงเพชรกุล ฤทธิกุล นางสาวชลิตา เสือดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ็น Thailand - -
31 เด็กหญิงนุชชรี จันทร์สนิท นางลำยวน บัวทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand - -
32 เด็กหญิงการิญ ฤทธิ์เนื่อง นางสาวภรภัทร ศรีรัตนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดแหลมโตนด Thailand - -
33 เด็กหญิงพิมลวรรณ คงใหม่ นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand - -
การต่อเลโก้

ปิดการลงทะเบียน

144/200

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กชายพัทธดนย์ เพชรนุ้ย นายประภาส กาฬสิงห์/นางสาวณัฐกัญญา ธรรมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กหญิงวิชาดา ร่มทองคำ นายประภาส กาฬสิงห์/นางสาวณัฐกัญญา ธรรมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กหญิงญาณิศา ยิ้มซ้าย นายประภาส กาฬสิงห์/นางสาวณัฐกัญญา ธรรมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ขวัญศรี นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กชายสิรวิชญ์ ศักดาณรงค์ นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กหญิงนชเน รัตนอุบล นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 ด.ญ..พลอยลดา สิทธิพล นางเพ็ญศรี นุ้ยเล็ก และ นางมนัญญา ทองพูล ศพด.บ้านจันนา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 ด.ช.เจตนิพัทธ์ ยอดตระกูลชัย นางเพ็ญศรี นุ้ยเล็ก และ นางมนัญญา ทองพูล ศพด.บ้านจันนา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 ด.ช.ขจรพงศ์ แก้วคง นางเพ็ญศรี นุ้ยเล็ก และ นางมนัญญา ทองพูล ศพด.บ้านจันนา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงอนัตชา ปุ้งหลู นางทิพย์ หอยเขียวและนางสุดา ไหมหมาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงณิชากร คงแก้วหนู นางทิพย์ หอยเขียวและนางสุดา ไหมหมาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กชายซามา เอียดขาว นางทิพย์ หอยเขียวและนางสุดา ไหมหมาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กชายศุภวิชญ์ จันทระ นางวัชชริดา เพชรย้อย และ นางสาวเรวดี วงค์มุสิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กชายปาริษา ขาวชู นางวัชชริดา เพชรย้อย และ นางสาวเรวดี วงค์มุสิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กหญิงกวินสุดา ศรีโยธา นางวัชชริดา เพชรย้อย และ นางสาวเรวดี วงค์มุสิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กชายธราทร ศรีชัย นางพรทิพย์ แทนเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กชายสิทธิศักดิ์ จอมทอง นางพรทิพย์ แทนเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กหญิงณัฐิตา รัตนวงศ์ นางพรทิพย์ แทนเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงสุคนรัตน์ ห้วยลึก นางสาวมาลี สังข์แก้วและนางจรรแรม พลนุ้ย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กชายธนชาติ ลายเพชร นางสาวมาลี สังข์แก้วและนางจรรแรม พลนุ้ย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กชายมูฮัมมัด เหล็มปาน นางสาวมาลี สังข์แก้วและนางจรรแรม พลนุ้ย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กหญิงศิรภัสสร เอียดคง นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กชายปรัชญ์ชวิน พงษ์ทรัพย์ นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กชาย ธีรดน คงถม นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กหญิงวริษฐา ปานศิริ นางวรรณวิสา ประเสริฐ และ นางดาราณี สงเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวแก้ว นางวรรณวิสา ประเสริฐ และ นางดาราณี สงเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กหญิงณัฐวีณ์ จรัสเรืองจินดา นางวรรณวิสา ประเสริฐ และ นางดาราณี สงเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กชายภูดิศ ดำจืด นางสุภาภรณ์ ชาตรี นางสาวจิวารีย์ เพ็งโอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงณัฎฐนันท์ จันสุกสี นางสุภาภรณ์ ชาตรี นางสาวจิวารีย์ เพ็งโอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงธิราพร เหมือนกู้ นางสุภาภรณ์ ชาตรี นางสาวจิวารีย์ เพ็งโอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายคณาธิป ไข่สีทอง นางยุวดี เศียรอุ่น และ นางสาวรจิตา เมืองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กหญิงพรพิมล เพชรน้อย นางยุวดี เศียรอุ่น และ นางสาวรจิตา เมืองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายพัชรพล ปิ่นทองพันธ์ นางยุวดี เศียรอุ่น และ นางสาวรจิตา เมืองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กหญิงศรุตา พูลพิชัย นางวรรณดี รักจุ้ย และนางสาวชอ้อน ดำแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กชายปัณณวิชย์ สามารถ นางวรรณดี รักจุ้ย และนางสาวชอ้อน ดำแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กชายณัฐวุฒิ พูลไชย นางวรรณดี รักจุ้ย และนางสาวชอ้อน ดำแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กชายนัทธวัฒน์ ศิริยุวสมัย นางปฐมาวดี หอยสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กชายปัญญวัฒน์ ดำด้วง นางปฐมาวดี หอยสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กหญิงศรินทร์รัตน์ ทองอยู่ นางปฐมาวดี หอยสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กชายณัฐพล ชะนะกูล นางสาวสายสุณี สุขมาก กับ นางวรรณา ยิ้มแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กชายภูตะวัน นวลกิ้ม นางสาวสายสุณี สุขมาก กับ นางวรรณา ยิ้มแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กหญิงกนกมณี ทองรักษ์ นางสาวสายสุณี สุขมาก กับ นางวรรณา ยิ้มแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กชายคณพศ สงเปีย นางอาภรณ์ มณีแนมและนางเสริมศรี จันฑมาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงกชนันท์ ไชยตรี นางอาภรณ์ มณีแนมและนางเสริมศรี จันฑมาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงปวีณ์ริตา หนูชู นางอาภรณ์ มณีแนมและนางเสริมศรี จันฑมาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กชายพุฒิพงศ์ ถาแก้ว นางสุมาลี นิราราช และนางสาวสุบัยดะ ทับทุ่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงกานต์ธีรา ทับทุ่ย นางสุมาลี นิราราช และนางสาวสุบัยดะ ทับทุ่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขผอม นางสุมาลี นิราราช และนางสาวสุบัยดะ ทับทุ่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วมา นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กชายศุภกร ตีบยอ นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มณีสว่าง นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กชายศราวุฒิ เต็งรัง นางณัฐวรรณ เกตุมณี และ นางสาวณัฐริกา เกตุมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กชายพรชนก ขุนไชยทัน นางณัฐวรรณ เกตุมณี และ นางสาวณัฐริกา เกตุมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
18 เด็กหญิงนัทธชนัน บุญวิสูตร นางณัฐวรรณ เกตุมณี และ นางสาวณัฐริกา เกตุมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กหญิงอาฟียา เปาะมานิ นางสาวนุชรี พิศแลงาม และ นางดรุณี กูลการ ศพด.มัสยิดสมบูรณ์ศาสน์(บ้านโหล๊ะเหรียง) Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กชายมูฮำมัด ภิไรงาม นางสาวนุชรี พิศแลงาม และ นางดรุณี กูลการ ศพด.มัสยิดสมบูรณ์ศาสน์(บ้านโหล๊ะเหรียง) Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
19 เด็กชายบัคร์ หวันบวช นางสาวนุชรี พิศแลงาม และ นางดรุณี กูลการ ศพด.มัสยิดสมบูรณ์ศาสน์(บ้านโหล๊ะเหรียง) Thailand เหรียญเงิน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เขียดนิล นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กชายศิวกร แก้วงาม นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
20 เด็กหญิงโสภิตา เกื้อสุข นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กชายพิสิษฐ์ ร่มเจียม นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกตุขาว นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
21 เด็กหญิงณัฐธิดา เสนหนู นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 เด็กหญิงสุพิขฌาย์ ไกรสุทธิ์ นางสาวพัชรี ทองเที่ยงและนางรุจิรา ศรีอนันต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วพิทักษ์ นางสาวพัชรี ทองเที่ยงและนางรุจิรา ศรีอนันต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 เด็กชายวีรภัทร จันทร์ดำ นางสาวพัชรี ทองเที่ยงและนางรุจิรา ศรีอนันต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กหญิงอารีต้า บุญรัตน์ นางซาราณี แหละปานแก้ว และ นางสาวดารุณี แหละปานแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กหญิงอามีต้า เหมมัน นางซาราณี แหละปานแก้ว และ นางสาวดารุณี แหละปานแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
23 เด็กชายกัปตัน คงประมูล นางซาราณี แหละปานแก้ว และ นางสาวดารุณี แหละปานแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กหญิงขวัญชนก ทองหนูนุ้ย นางสายพิณ คีรี / นางวันเพ็ญ ทองจินดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กชายวิวัฒน์ชัย ตามัย นางสายพิณ คีรี / นางวันเพ็ญ ทองจินดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
24 เด็กชายภคพล สุขสวัสดิ์ นางสายพิณ คีรี / นางวันเพ็ญ ทองจินดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กหญิงปีเงิน โชติรัตน์ นางสาวอนงค์ รอดเพ็ง และ นางสาวศิริภา ผอมนุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กชายชยากร วัฒนะเสน นางสาวอนงค์ รอดเพ็ง และ นางสาวศิริภา ผอมนุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
25 เด็กชายชุติเดช จันทร์สง นางสาวอนงค์ รอดเพ็ง และ นางสาวศิริภา ผอมนุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
26 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นะแก้ว นางสาวกัญญา เรืองเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
26 เด็กชายจารุวิทย์ หนูดุก นางสาวกัญญา เรืองเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
26 เด็กหญิงธมลวรรณ เสียนทอง นางสาวกัญญา เรืองเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กหญิงวรลักษณ์ ชายนวล นางพิมลกรอง อุปถะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายณัฐภัทร ทองขวัญ นางพิมลกรอง อุปถะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
27 เด็กชายอนาวินทร์ แท่งทอง นางพิมลกรอง อุปถะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
28 ด.ญ.กิติมาภรณ์ ทองบัว นางบุญสิน บุญช่วย นางอุษณีย์ หลับด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
28 ด.ช.ขันชัย ชัยยศ นางบุญสิน บุญช่วย นางอุษณีย์ หลับด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
28 ด.ช.วรวรรธน์ ขุนนุ้ย นางบุญสิน บุญช่วย นางอุษณีย์ หลับด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
29 เด็กชายกรวิชญ์ ฆังคะมะโน นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
29 เ็ด็กชายครองศักดิ์ คงแก้ว นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
29 เด็กหญิงธิชนิตา เหล็มขุน นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand เหรียญทองแดง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 เด็กชายณัฐภัทร ศรีลาศักดิ์ นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 เด็กชายสุรกานต์ อภัยรัตน์ นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 ด.ช.ฟานัน ปูติล่า นางปารุษยา หีมนิ่ม และ นางอยูใหวด๊ะ ยะเดหวา ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 ด.ช.นฤบดินทร์ ทองประสม นางปารุษยา หีมนิ่ม และ นางอยูใหวด๊ะ ยะเดหวา ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 ด.ญ.ณัฐนิชา จาริยะ นางปารุษยา หีมนิ่ม และ นางอยูใหวด๊ะ ยะเดหวา ศพด.อบต.เกาะหมาก Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 เด็กหญิงวรรณกานต์ นิระโส นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 เด็กชายถิรวัฒน์ สุวรรณา นางสาว สุมาลินี สงแสงและนางสาว จิราพร ทองรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 เด็กหญิงหทัยทิพย์ ทิพย์สมบัติ นางสาวสุมาลินี สงแสงและนางสาวจิราพร ทองรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
30 เด็กหญิงสุธิมา เกตุทอง นางสาวสุมาลินี สงแสงและนางสาวจิราพร ทองรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 เด็กหญิงนัฐชา ดำผอม นางจิรประภา บุญสนิท และนางสาวจารุวรรณ พงศาปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 เด็กหญิงนัซมีนา เหย็มโหน้ง นางสุธิวรรณ เพ็งพิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอนตรน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 เด็กชายสุทธิเดช ศิรินุพงค์ นางจิรประภา บุญสนิท และนางสาวจารุวรรณ พงศาปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 เด็กชายสุทธิมงคล เรืองรัตน์ นางจิรประภา บุญสนิท และนางสาวจารุวรรณ พงศาปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 เด็กชายฟากิร สงเดช นางสุธิวรรณ เพ็งพิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอนตรน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 ด.ญ.วงศธร พ่วงทอง นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 ด.ช.ธนาธิป เกื้อชู นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 ด.ญ.นัทธ์วีรินทร์ เกื้อสังข์ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
31 เด็กชายธีร์ธวัช แว่นแก้ว นางสุธิวรรณ เพ็งพิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอนตรน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
32 เด็กหญิงศิริภัสสร ธรรมชาติ นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
32 เด็กชายศุภวุฒ ย้อยรักษ์ นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
32 เด็กชายจิรพัฒน์ พรมแดน นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
32 เด็กหญิงณธิดา รักเกื้อ นางสุปรียา ไชยรักษ์ และ นางรัชนู ทองแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
32 เด็กชายกวินท์พัฒน์ จันทร์คง นางสุปรียา ไชยรักษ์ และ นางรัชนู ทองแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
32 เด็กชายพิรกฤษฎ์ เกื้อเม่ง นางสุปรียา ไชยรักษ์ และ นางรัชนู ทองแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 เด็กชายนพกร แวสะมะแอ ณิชกานต์ อุดหลี และดารา อุดหลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 เด็กชายณัฐพัชร์ มากกราย ณิชกานต์ อุดหลี และดารา อุดหลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 1. ด.ช. จักรพงศ์ แสงศรีชาติ นางนัดดา เกลี้ยงประดิษฐ์ , นางฐิติมา รามด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 2. ด.ช อดิสร เรืองติก นางนัดดา เกลี้ยงประดิษฐ์ , นางฐิติมา รามด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 เด็กหญิงปราณปรียา กาลมิตรกาญจน์ ณิชกานต์ อุดหลี และดารา อุดหลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 เด็กชายปะภาวิน มะเสนะ นางสาวบุญเสริม จิตรดวงและสุมาพร พรหมอักษร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 เด็กชายปารเมศ นุ่นปาน นางสาวบุญเสริม จิตรดวงและสุมาพร พรหมอักษร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 เด็กหญิงณัฐธิดา หนูแป้นน้อย นางสาวบุญเสริม จิตรดวงและสุมาพร พรหมอักษร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
33 3. ด.ญ. พรลภัส บุญสนิท นางนัดดา เกลี้ยงประดิษฐ์ , นางฐิติมา รามด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กชายวิชญ์ภาส เผ่าชู นางสาวเยาวเรศ ชูคง และนางสาวจิราพร ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 ด.ญ.กมลณัฐฑ์ จันทระ นางศิริญา เกาะจูและนางสาวอายีซ๊ะ เจ๊ะนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กชายณัฐณิชา พานพุด นางสาวเยาวเรศ ชูคง และนางสาวจิราพร ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กชายกฤตยชนณ์ อินไหม นางสมสุข อ่อนประชู และนางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กหญิงนภัทรสรณ์ ชุมแสง นางสาวจิระภา บุญพลับและนางสาวอังคณา สีพุฒ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเพ็ง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กชายฟ้าปณิธาน พุ่มไพบูลย์ นางสาวจิระภา บุญพลับและนางสาวอังคณา สีพุฒ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเพ็ง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กชายชวกร คำแก้ว นางสาวจิระภา บุญพลับและนางสาวอังคณา สีพุฒ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเพ็ง Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 ด.ช.ณัฐธวัช สมบัติมาก นางศิริญา เกาะจูและนางสาวอายีซ๊ะ เจ๊ะนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กหญิงครองขวัญ ศิริสวัสดิ์ นางสมสุข อ่อนประชู และนางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กชายศุภกฤต หนูพุ่ม นางสมสุข อ่อนประชู และนางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 .ด.ญกิ่งฟ้า จิตรณรงค์ นางศิริญา เกาะจูและนางสาวอายีซ๊ะ เจ๊ะนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
34 เด็กหญิงพชรอร โสภาจารย์ นางสาวเยาวเรศ ชูคง และนางสาวจิราพร ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand เข้าร่วม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
35 ด.ช.วริทธิ์ ชูสุวรรณ นางสาวขนิฐา หนูเมียน ศพด. บ้านเจ็น Thailand - -
36 ด.ญ.ณัฐกานต์ เพ็งหนู นางสาวขนิฐา หนูเมียน ศพด. บ้านเจ็น Thailand - -
37 เด็กหญิงกมลวรรณ รัตนวงษา นางคุณัญญา เมืองสง , นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม Thailand - -
38 เด็กชายวริทธิ์ ชูสุวรรณ นางสาวจิราพร มณีรัตน์และนางสาวขนิฐา หนูเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเจ็น Thailand - -
39 เด็กหญิงณัฐกานต์ เพ็งหนู นางสาวจิราพร มณีรัตน์และนางสาวขนิฐา หนูเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเจ็น Thailand - -
40 เด็กชายณัฐฐากรณ์ กาญจนมหิงส์ นางคุณัญญา เมืองสง , นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม Thailand - -
41 เด็กชายภูกิจ แซ่หลี นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand - -
42 เด็กหญิงกวินธิดา สุวรรณรัตน์ นางคุณัญญา เมืองสง , นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม Thailand - -
43 เด็กหญิงกรองกาญจน์ แก้วชูทอง นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand - -
44 เด็กชายสมศักดิ์ พิศดูกิจ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand - -
45 เด็กชายกลวัชร เพชรบ้านกลาง นางสาวจิราพร มณีรัตน์และนางสาวขนิฐา หนูเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเจ็น Thailand - -
46 ด.ช.กลวัชร เพรชบ้านกลาง นางสาวขนิฐา หนูเมียน ศพด. บ้านเจ็น Thailand - -
การประกวดมารยาทไทย

ปิดการลงทะเบียน

100/100

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กชายฐานะพัฒน์ นิลรัตน์ นางขวัญเนตร์ บุญเกลี้ยง และนางกรกนก เสือดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กหญิงนภาพร คงเอียด นางขวัญเนตร์ บุญเกลี้ยง และนางกรกนก เสือดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กชายอิทธิภัทร ขำผุด นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กหญิงขวัญชนก ชูพุ่ม นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กหญิงกมลชนก หนูพิชัย นางสาวอุไรย์ อรุณพันธ์และนางปรีดา เจริญสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
2 เด็กชายปุณณภพ ทองอุบล นางสาวอุไรย์ อรุณพันธ์และนางปรีดา เจริญสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กหญิง กิตยาภัทร์ รุ่งเรือง นางสาวนิรัตน์ดา นาคจันทร์ และ นางสาวฉัตรชนก มงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
3 เด็กชายณัฐวุฒิ รัดดาวรรณ์ นางสาวนิรัตน์ดา นาคจันทร์ และ นางสาวฉัตรชนก มงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กหญิงนัทธชนัน บุญวิสูตร นางณัฐวรรณ เกตุมณี และ นางผิวพรรณ สาโรจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
4 เด็กชายศราวุฒิ เต็งรัง นางณัฐวรรณ เกตุมณี และ นางผิวพรรณ สาโรจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กหญิงธัญญาณัฐ สิงโหพล นางวัชชริดา เพชรย้อย และ ขนิษรัตน์ เศรษฐสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ เทศบาลตำบลท่าแค Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
5 เด็กชายนวพรรษ เพชรแก้ว นางวัชชริดา เพชรย้อย และ ขนิษรัตน์ เศรษฐสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ เทศบาลตำบลท่าแค Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กหญิงพิชญ์ดาพัทธ์ คงทองมา นางอารี บุญทองและนางศรีเวียง บุญเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
6 เด็กชายน้ำเพชร อินทรคง นางอารี บุญทองและนางศรีเวียง บุญเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กหญิงสุภัสรา ศรีรัตน์ นางวรรณา ยิ้มแก้ว , นางสุณี ถิ่นแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
7 เด็กชายอัซรีย์ ทองนุ่ม นางวรรณา ยิ้มแก้ว , นางสุณี ถิ่นแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนราม นางอนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ และนางเสาวภา ชนะสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
8 เด็กชายกฤตเมธ นวลสุวรรณ นางอนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ และนางเสาวภา ชนะสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กหญิงพิชามญช์ ขุนอินทรสมบัติ นางสาวอัมพันธ์ แสงแก้ว และ นางปราณี สังเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
9 เด็กชายฐานพัฒน์ รัตนชัย นางสาวอัมพันธ์ แสงแก้ว และ นางปราณี สังเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กชายพชร กาฬวงศ์ นางประทุมมา ยิ้มแก้ว และนางสาวเกศริน อินทร์ทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
10 เด็กหญิงนิชาภา จันทร์แก้ว นางประทุมมา ยิ้มแก้ว และนางสาวเกศริน อินทร์ทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กหญิงญาณิศา แทนหนู นางอรวรรณ ห้องเลี่ยงและนางสมสินธุ อำลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทร์อักษร นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายณัฐภาคย์ บุตจีน นางอรวรรณ ห้องเลี่ยงและนางสมสินธุ อำลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายอติวิชฌ์ ถนนจีน นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ มากเจริญ นางสาวนาฎนพิน หุ้นเอียด และ นางนุชนารถ ปิ่นทองพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคี่ยม Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
11 เด็กชายพุฒิภัทร ครุวรรณพัฒน์ นางสาวนาฎนพิน หุ้นเอียด และ นางนุชนารถ ปิ่นทองพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคี่ยม Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กชายพันธดนธ์ หนูทอง นางสาวอารี เกตขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
12 เด็กหญิงศวิตา เรืองเพชร นางสาวอารี เกตขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กหญิงรินรดา มุสิกสงค์ นางสาวกิติยาพร เหล็มปานและนางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
13 เด็กชายธัญนพ มณีพรหม นางสาวกิติยาพร เหล็มปานและนางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กหญิงเปรมปรีดา สีรักษา นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
14 เด็กชายนัทธวัฒน์ ศิริยุวสมัย นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยพันธ์ นายสันติ เหมือนยอด และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
15 เด็กชายณัฐพล ชุมพราหมณ์ นายสันติ เหมือนยอด และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กชายธนา คำจีด นางสุพิศ เมืองสง และ นางสาวแกมแก้ว แก้วน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
16 เด็กหญิงณมน แก้วน้อย นางสุพิศ เมืองสง และ นางสาวแกมแก้ว แก้วน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กชายพงศกร ดำด้วง นางเสาวลักษณ์ รอดมากและนางฉลวย กล้าคง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
17 เด็กหญิงพุทธาทิพย์ ศรีเทพ นางเสาวลักษณ์ รอดมากและนางฉลวย กล้าคง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย Thailand เหรียญทอง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน