ย้อนกลับ

Open Competition - งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒


ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๖๒

การเล่านิทานประกอบสื่อ

เปิดให้ลงทะเบียน

17/100

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงชมพูนุช อิสโม นางสาวจารุวรรณ ชูนอง และ นางวารุณี จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
2 เด็กหญิงพิมพิศา พรหมนิมิตร นางสาวเสาวลี สังข์แก้ว และ นางเพียงใจ รักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
3 เด็กหญิงบุญนิศา ขาวสุด นางสาวเรณู กรดดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
4 ด.ญ. วรลัญซ์ จงบรรจบ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
5 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ปลอดเหล็ก นางสาวปิยะนารถ คงชนะ และ นางสาวจินตนา คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand -
6 ด.ช.พิชาญเมธ คงศรีทอง นางสาวกัลยา เนียมหมาน นางอรอนงค์ สังข์หนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
7 เด็กหญิงตรีทิพย์ หนูจันทร์ นางสุคลธ์ ทองสม และนางแน่งน้อย ชูนอง และนางอำมร แก้วชูแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ Thailand -
8 เด็กชายธนวัต รอดมาก นางจินตนา โรจนะรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
9 เด็กหญิงนิชาภัทร เสือจอม นางนิศารัตน์ บุตรสมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand -
10 เด็กชายชีวานนท์ พูลเนียม นายพิชาฎา ฤทธิเดช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะจังกระ Thailand -
11 เด็กหญิงณัฐณิชา มากเกตุ นางนภัสสร ตุลยนิษก์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand -
12 เด็กหญิงณิชากร คงแก้วหนู นางวินลยา ลายเพชรและนางมลฤดี สนิทเสโล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand -
13 เด็กชายอัมราน อาดมะเร๊ะ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวอนงค์ กลมเกลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
14 เด็กหญิงนันฑิตา บุญส่ง นางสุจิรา ทวีตา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
15 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปราบปัญจะ นางสาวมลฑา อักษรนิตย์ และนางวรรณิสา ภูยาแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
16 สุภาวดี ขุนรักษ์ สุภาวดี ขุนรักษ์ อบจ. Thailand -
17 เด็กหญิงนุชญาดา เจือบุญ นางสาวละองงวรรณ เอียดคง อบต.เกาะเต่า Thailand -
การปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัว

เปิดให้ลงทะเบียน

75/200

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กชายวรากร ช่วยประคอง นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand -
2 เด็กชายณรงศักดิ์ วรรณะ นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand -
3 เด็กหญิงนิภาพร ปัตตา นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand -
4 เด็กหญิงชุติมดีข์ รอดนวน นางอารีย์ เกื้อเส้ง นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน นางโยษิตา ทองรอด นางยินดี รอดพิรุณ นางสาวจุฑาทิพย์ ด้วงนิล นางสาวศุภลักษณ์ รอดพิรุณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand -
5 เด็กชายปิยะวุฒิ ศรีสัจจัง นางอารีย์ เกื้อเส้ง นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน นางโยษิตา ทองรอด นางยินดี รอดพิรุณ นางสาวจุฑาทิพย์ ด้วงนิล นางสาวศุภลักษณ์ รอดพิรุณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand -
6 เด็กชายนิติวิทย์ ขุนศรี นางอารีย์ เกื้อเส้ง นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน นางโยษิตา ทองรอด นางยินดี รอดพิรุณ นางสาวจุฑาทิพย์ ด้วงนิล นางสาวศุภลักษณ์ รอดพิรุณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand -
7 เด็กหญิงเบญจภัทร เส้งเขียว นางเสาวคนธ์ นวลสนอง และ นางปริฉัตร นุ่นหยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
8 เด็กหญิงณัจฉรียา สุทธิโคตร นางเสาวคนธ์ นวลสนอง และ นางปริฉัตร นุ่นหยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
9 เด็กชายปรเมศวร์ สิทธิ์มาก นางเสาวคนธ์ นวลสนอง และ นางปริฉัตร นุ่นหยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
10 เด็กชายปุณณภพ อินมณเฑียร นางสมบูรณ์ ทวีโชติ นางยุพดี เมืองรุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand -
11 เด็กชายณัฎฐพล เกตนะ นางสมบูรณ์ ทวีโชติ นางยุพดี เมืองรุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand -
12 เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีทะไวย นางสมบูรณ์ ทวีโชติ นางยุพดี เมืองรุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand -
13 เด็กชายจิณณพัต ติเสส นางกัญญารัฐ ฤทธิ์ตรีเนียม และนางมิดะ สุดแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand -
14 เด็กหญิงวรภิญญา เพชรสง นางกัญญารัฐ ฤทธิ์ตรีเนียม และนางมิดะ สุดแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand -
15 เด็กหญิงกิตติมา มุขช่วย นางกัญญารัฐ ฤทธิ์ตรีเนียม และนางมิดะ สุดแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand -
16 ด.ช.ธนกฤต อิฐเขตต์ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
17 ด.ช. นัฐพล เพชรน้อย นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
18 ด.ช.วงศธร พ่วงทอง นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
19 เด็กหญิงธณัฐชา เทพทอง นางสาวนิตยา พรหมทอง และ นางสาวจินตนา คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand -
20 เด็กชายตามตะวัน รักขศร นางสาวนิตยา พรหมทอง และ นางสาวจินตนา คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand -
21 เด็กหญิงณัฐณิชา รุจิระคงพันธ์ นางสาวนิตยา พรหมทอง และ นางสาวจินตนา คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand -
22 เด็กหญิงปวีย์ธิดา เสาหัด นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
23 เด็กหญิงปพิชญา ทองสุภา นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
24 เด็กชายรฐนนท์ ช่วยรัตน์ นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
25 เด็กชายนราวิชญ์ นุ่มนิ่ม นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
26 เด็กหญิงพราววนิตย์ เทพรักษ์ นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
27 เด็กหญิงธัญสินี เกิดแก้ว นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
28 เด็กหญิงกวินธิดา กุ้งหรัด นางหมุริเดาะ ขุนจันทร์และนางสาวสุกัลยา ขวัญดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand -
29 เด็กชายอับบาส เศรษฐสุข นางหมุริเดาะ ขุนจันทร์และนางสาวสุกัลยา ขวัญดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand -
30 เด็กหญิงจิราพร ฤทธิ์สงคราม นางหมุริเดาะ ขุนจันทร์และนางสาวสุกัลยา ขวัญดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand -
31 ด.ช.ณัฎฐากร เทพรักทอง นางเบญจมาศ ขำขาว นางสาวจรัสพร สุพรรณชนะบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand -
32 ด.ช.กาลกวี นาเหนือ นางเบญจมาศ ขำขาว นางสาวจรัสพร สุพรรณชนะบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand -
33 ด.ญ.โศรดาพร สวนนิ่ม นางเบญจมาศ ขำขาว นางสาวจรัสพร สุพรรณชนะบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand -
34 เด็กหญิงเมธาวดี ทองสวัสดิ์ นางวราภรณ์ ร่วงเหมือน และ นางวรรดี จันทวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand -
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สันซัง นางวราภรณ์ ร่วงเหมือน และ นางวรรดี จันทวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand -
36 เด็กชายกฤษฎา วงค์ตั้นหิ้น นางวราภรณ์ ร่วงเหมือน และ นางวรรดี จันทวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand -
37 เด็กชายธนพนธ์ เรืองปราง นางจุฬาพร นาคสังข์ทอง และ นางพรทิพย์ สุวรรณวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ Thailand -
38 เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วเรือง นางจุฬาพร นาคสังข์ทอง และ นางพรทิพย์ สุวรรณวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ Thailand -
39 เด็กชายชนะชล เกื้อสุข นางจุฬาพร นาคสังข์ทอง และ นางพรทิพย์ สุวรรณวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ Thailand -
40 เด็กชายรอมาฎอน ฝาเบ็ญแหม นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand -
41 เด็กหญิงเพชรดา หมัดอ่าดัม นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand -
42 เด็กหญิงวนิดา ช่วยจำนงค์ นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand -
43 เด็กชาย ปภังกร หนูฤทธิ์ นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
44 เด็กหญิงปภาวรินท์ เต็มพุทธ นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
45 เด็กชายสิทธิเดช สิทธิรักษ์ นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
46 เด็กหญิงกุลปรียา แต้มช่วย นางเพ็ญศรี บุษรารัตน์ และนางบุปฝาวัลย์ นวลยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
47 เด็กชายปรมินทร์ โปฏกรัตน์ นางเพ็ญศรี บุษรารัตน์ และนางบุปฝาวัลย์ นวลยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
48 เด็กหญิงชนกานต์ สิทธิสาร นางเพ็ญศรี บุษรารัตน์ และนางบุปฝาวัลย์ นวลยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
49 เด็กหญิงกฤษลิลณ์ นนทพันธ์ นางสาวอาทิตยา โดดดี และ นางรื่นเริง จุลทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand -
50 เด็กชายณัฐชัย คงคล้าย นางสาวอาทิตยา โดดดี และ นางรื่นเริง จุลทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand -
51 เด็กหญิงฐิติพร เรืองภักดี นางสาวอาทิตยา โดดดี และ นางรื่นเริง จุลทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand -
52 เด็กหญิงวริษฐา รัตนะ คุณครูกษมา จุลรอด และ คุณครูปฏิญญา ปลอดนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand -
53 เด็กชายถิรวัฒน์ มาลาเวช คุณครูกษมา จุลรอด และ คุณครูปฏิญญา ปลอดนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand -
54 เด็กชายณัฐเศรษฐ นิลวิสุทธิ์ คุณครูกษมา จุลรอด และ คุณครูปฏิญญา ปลอดนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand -
55 เด็กชายศิริวัฒน์ เศรษฐสุข นางกมล อินขาว และนางมันตินี เพชรมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
56 เด็กหญิงเขมินทรา แกล้วทนงค์ นางกมล อินขาว และนางมันตินี เพชรมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
57 เด็กหญิงอัญรินทร์ สมเปลี่ยน นางกมล อินขาว และนางมันตินี เพชรมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
58 เด็กหญิงกานต์ธิดา บัวแสง นางปินหลี เจ๊ะระบำและนางวันญา เอียดวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand -
59 เด็กชายธวัชชัย วัชรจิรโสภณ นางปินหลี เจ๊ะระบำและนางวันญา เอียดวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand -
60 เด็กชายดานิส เส็นโสม นางปินหลี เจ๊ะระบำและนางวันญา เอียดวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand -
61 เด็กชายทรงพล โหมดแหละหมัน นางสุดา หีมชาตรี และ นางรับขวัญ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
62 เด็กหญิงณัฐภัทรสร ราชพลสิทธิ์ นางสุดา หีมชาตรี และ นางรับขวัญ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
63 เด็กชายธัญนพ มณีพรหม นางสุดา หีมชาตรี และ นางรับขวัญ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
64 เด็กชายธีรสิทธิ์ แดงแก้ว นางยินดี คงแก้ว และนางสาวเสาวลักษณ์ ทับสระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
65 เด็กชายณัฐวัฒน์ มะโนเรศน์ นางยินดี คงแก้ว และนางสาวเสาวลักษณ์ ทับสระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
66 เด็กหญิงณัชชา แดงแก้ว นางยินดี คงแก้ว และนางสาวเสาวลักษณ์ ทับสระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
67 เด็กชายกวินสิทธิ์ หนูทองแก้ว นางพนิดา ชูกาลและนายปิยวุฒิ เมืองตัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
68 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศรีสะอาด นางพนิดา ชูกาลและนายปิยวุฒิ เมืองตัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
69 เด็กชายณัฐวรรธน์ ชูแสง นางพนิดา ชูกาลและนายปิยวุฒิ เมืองตัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
70 ด.ญ.ปภัสสร ขาวผ่อง นางอุไร ดวงภักดีและนางสาวสายพิน บุญทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
71 ด.ญ.จัสมิน หนคลัง นางอุไร ดวงภักดีและนางสาวสายพิน บุญทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
72 ด.ช.พิชญตน์ มีมา นางอุไร ดวงภักดีและนางสาวสายพิน บุญทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
73 เด็กชายภูมิพัฒน์ เอียดสุดรักษ์ นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand -
74 เด็กหญิงปพิชญา เซ่งเข็ม นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand -
75 เด็กชายธราพงษ์ พรหมม่ง นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand -
การฉีก ปะกระดาษ

เปิดให้ลงทะเบียน

129/200

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงนิชาภัทร แป้นเอียด นางชาริณี บุตตะ และ นางสาวอุสาห์ ภัยชำนาญ ศพด.บ้านควนอินนอโม Thailand -
2 เด็กชายฟัรฮาน เหล็มหมาด นางชาริณี บุตตะ และ นางสาวอุสาห์ ภัยชำนาญ ศพด.บ้านควนอินนอโม Thailand -
3 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชัยสงคราม นางชาริณี บุตตะ และ นางสาวอุสาห์ ภัยชำนาญ ศพด.บ้านควนอินนอโม Thailand -
4 ด.ญ.ธัญลักษณ์ หมื่นชนะ นางณสรวงสมน จิตติศักดิ์ และ น.ส.ปิยวรรณ เทพทอง ศพด.บ้านจันนา Thailand -
5 ด.ญ.ณัฐธิดา ชุมเอียด นางณสรวงสมน จิตติศักดิ์ และ น.ส.ปิยวรรณ เทพทอง ศพด.บ้านจันนา Thailand -
6 ด.ช.นภัสกร นุ่นขาว นางณสรวงสมน จิตติศักดิ์ และ น.ส.ปิยวรรณ เทพทอง ศพด.บ้านจันนา Thailand -
7 เด็กชายกวีวัฒน์ เกิดตลอด นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand -
8 เด็กหญิงอรวรรยา เกิดแก้ว นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand -
9 เด็กชายนรธีร์ เหลือจันทร์ นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand -
10 เด็กหญิงเกศรินทร์ ตั้งซ้าย นางสาวอุษณา สันอีและนางทัศนีย์ เศรษฐสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเหนาะ Thailand -
11 เด็กหญิงโซเรีย ออสันตินุตสกุล นางสาวอุษณา สันอีและนางทัศนีย์ เศรษฐสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเหนาะ Thailand -
12 เด็กหญิงเมร์ดินา เส็มหมาด นางสาวอุษณา สันอีและนางทัศนีย์ เศรษฐสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเหนาะ Thailand -
13 เด็กหญิงดาว จันทะมา นางอารีย์ เกื้อเส้ง นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน นางโยษิตา ทองรอด นางยินดี รอดพิรุณ นางสาวจุฑาทิพย์ ด้วงนิล นางสาวศุภลักษณ์ รอดพิรุณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand -
14 เด็กชายภควัฒน์ ชูทอง นางอารีย์ เกื้อเส้ง นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน นางโยษิตา ทองรอด นางยินดี รอดพิรุณ นางสาวจุฑาทิพย์ ด้วงนิล นางสาวศุภลักษณ์ รอดพิรุณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand -
15 เด็กหญิงชนกชนม์ ยอดแก้ว นางอารีย์ เกื้อเส้ง นางสาวสุจิตรา ภู่ปาน นางโยษิตา ทองรอด นางยินดี รอดพิรุณ นางสาวจุฑาทิพย์ ด้วงนิล นางสาวศุภลักษณ์ รอดพิรุณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกสูง เทศบาลตำบลชุมพล Thailand -
16 เด็กชายรัชชานนท์ รัตนานุกูล นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand -
17 เด็กชายกมลภพ เรืองทอง นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand -
18 เด็กหญิงเปรมกมล สมบูรณ์ นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand -
19 เด็กชายอัฟฟาน ไพรพฤกษ์ นางอุไรวรรณ กังหมาด และ นางเพียงใจ รักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
20 เด็กหญิงศิรกาญณ์ เอียดหรม นางอุไรวรรณ กังหมาด และ นางเพียงใจ รักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
21 เด็กหญิงณัชณิชา บัวสม นางอุไรวรรณ กังหมาด และ นางเพียงใจ รักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
22 เด็กหญิงกานต์ธีรา สามารถ นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
23 เด็กชายธนภัทร มณีรัตน์ นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
24 เด็กหญิงปุณณิศา ชุมปรางค์ นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
25 เด็กหญิงบุสริน เพ็งโอ นางไหวยะ หนูโส๊ะ และนางสาวนฤมล วราพันธ์เลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม Thailand -
26 เด็กชายจารุวัฒน์ ตุดหนุด นางไหวยะ หนูโส๊ะ และนางสาวนฤมล วราพันธ์เลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม Thailand -
27 เด็กหญิงวรกาญจน์ บานจะ นางไหวยะ หนูโส๊ะ และนางสาวนฤมล วราพันธ์เลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม Thailand -
28 เด็กหญิงสิริณดา ศรีพุทธา นางกซนัฑ เตมะศิริและนางสาวขนกวรรณ ไล่กสิกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
29 เด็กหญิงแพรวา เล็กพุ่ม นางกซนัฑ เตมะศิริและนางสาวขนกวรรณ ไล่กสิกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
30 เด็กชายภานุวัฒน์ เยาว์ดำ นางกซนัฑ เตมะศิริและนางสาวขนกวรรณ ไล่กสิกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
31 เด็กชายชนกันต์ นุ้ยด้วง นางรัตนาวรรณ เต็มราม และ นางสาวขวัญจิตร ขาวสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง Thailand -
32 เด็กหญิงกมลชนก ศักดิ์พรหม นางรัตนาวรรณ เต็มราม และ นางสาวขวัญจิตร ขาวสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง Thailand -
33 เด็กหญิงกัญญารัฐ กลิ่นละออง นางรัตนาวรรณ เต็มราม และ นางสาวขวัญจิตร ขาวสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง Thailand -
34 เด็กหญิงฮันนีญ่า เศรษฐสุข นางอารีย์ พลนุ้ย และนางปราณี คงรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน Thailand -
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพชรกาหรีม นางอารีย์ พลนุ้ย และนางปราณี คงรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน Thailand -
36 เด็กชายนนธิพัฒน์ หมัดอะหวัง นางอารีย์ พลนุ้ย และนางปราณี คงรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน Thailand -
37 เด็กหญิงปริณดา สงจินดา นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand -
38 เด็กชายกันทรากร นนทแก้ว นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand -
39 เด็กหญิงพัชรี เพ็งด้วง นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand -
40 เด็กชายพลอธิป รักนิ่ม นางวิไล บูรณะ และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand -
41 เด็กหญิงสุธิดา แก้วกาฬสินธุ นางวิไล บูรณะ และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand -
42 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทุ่มขาว นางวิไล บูรณะ และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand -
43 เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์ทักษ์ นาง อรพิน รามริน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand -
44 เด็กชาย ภูทัช บาลทิพย์ นาง อรพิน รามริน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand -
45 เด็กหญิง วิรุฬห์ญา ผอมฉิม นาง อรพิน รามริน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand -
46 ด.ญ.วริศรา ขาวแก้ว นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
47 ด.ญ.กนกวรรณ เกลี้ยงเกื้อ นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
48 ด.ช.อริญชย์ เพ็ชรดี นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
49 เด็กหญิงนภัสวรรณ จันวนา นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
50 เด็กชายปัญณวิชญ์ ขุนฤทธิ์สง นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
51 เด็กชายสุรดา ธรรมปัญญา นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
52 เด็กชายอัครเดช เสรีกัลยารักษ์ นางรัชนู ทองแดง และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand -
53 เด็กชายอัครดน วิเศษดอนหวาย นางรัชนู ทองแดง และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand -
54 เด็กหญิงปินณดา ทองลิ่ม นางรัชนู ทองแดง และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand -
55 เด็กหญิงชนิกานต์ รักจันทร์ นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
56 เด็กชายหัสต์ณัฐกรณ์ ศรีสมัย นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
57 เด็กชายพีรวิชญ์ รักนะ นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
58 เด็กหญิงพลอยรดา สังข์จันทร์ นางสุคลธ์ ทองสม และนางแน่งน้อย ชูนอง และนางอำมร แก้วชูแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ Thailand -
59 เด็กหญิงหทัยเทพ สังข์จันทร์ นางสุคลธ์ ทองสม และนางแน่งน้อย ชูนอง และนางอำมร แก้วชูแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ Thailand -
60 เด็กหญิงนภัสนันท์ คงพ่วง นางสุคลธ์ ทองสม และนางแน่งน้อย ชูนอง และนางอำมร แก้วชูแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ Thailand -
61 เด็กหญิงนาบีล่า ยีหวังกอง นางอาติกะ เด็มเพ็ชรหน็อง และ นางติตะยา นุ้ยผอม และ นางปรีดา ฝเายเส็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
62 เด็กชายพศิน เพ็งจุน นางอาติกะ เด็มเพ็ชรหน็อง และ นางติตะยา นุ้ยผอม และ นางปรีดา ฝเายเส็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
63 เด็กชายนรภัทร ด้วงเสน นางอาติกะ เด็มเพ็ชรหน็อง และ นางติตะยา นุ้ยผอม และ นางปรีดา ฝเายเส็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
64 เด็กหญิงมูอันมา ฤทธิ์โต นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand -
65 เด็กหญิงกมลชนก ชูเทพ นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand -
66 เด็กชายอติวิชณ์ พานนท์ นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ และ นางสาวอาริสา ขุนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง Thailand -
67 ด.ช.กฤดากร ด้วงเอียด 1.นางบุษรา ผ่องสมัย 2.นางอภิญญา ด้วงเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง Thailand -
68 ด.ญ.นิชาภา อภัยรัตน์ 1.นางบุษรา ผ่องสมัย 2.นางอภิญญา ด้วงเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง Thailand -
69 ด.ญ.กฤษณา ศุภเวช 1.นางบุษรา ผ่องสมัย 2.นางอภิญญา ด้วงเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง Thailand -
70 เด็กหญิงปัญญารัตน์ ทองประสม นางสกะ หมานหมิดและนางวันดี เทพทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ Thailand -
71 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์ ทองประสม 2. เด็กหญิงอัสมา สุระกำแหง 3. เด็กชายยศวีร์ หมู่หัด นางสกะ หมานหมิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ Thailand -
72 เด็กชายยศวีร์ หมู่หัด นางสกะ หมานหมิดและนางวันดี เทพทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ Thailand -
73 เด็กหญิงจิรัชญา เจริญผล นางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ฝึกสอน ปะติดกระดาษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
74 เด็กชายธนวัต รอดมาก นางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ฝึกสอน ปะติดกระดาษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
75 เด็กหญิงปุณณ์ณิษา เรืองประดับ นางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ฝึกสอน ปะติดกระดาษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
76 เด็กหญิงณัฐธิดา พงษพรหม นางสาวบุญเสริม จิตรดวง , นางสุมาพร พรหมอักษร , นางยุวดี พุฒด้วง , นางสิริจิต อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand -
77 เด็กชายพิชญุตม์ บัวราษฎร์ นางสาวบุญเสริม จิตรดวง , นางสุมาพร พรหมอักษร , นางยุวดี พุฒด้วง , นางสิริจิต อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand -
78 เด็กชายทัศน์ชัย ทองพุ่ม นางสาวบุญเสริม จิตรดวง , นางสุมาพร พรหมอักษร , นางยุวดี พุฒด้วง , นางสิริจิต อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand -
79 เด็กหญิงสิริวรรณ สุทธิชยาพิพัฒน์ เด็กหญิงณัฐวรรณ พรหมสุริยะ เด็กชายธีรรัช เนียมบุญ นางฉลอง ยศแสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง Thailand -
80 เด็กหญิงลัลล์ลลิล สงพะโยม นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ และนางพิมพ์มาดา ชูทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
81 เด็กหญิงกัญญาภัค ขาวเมือง นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ และนางพิมพ์มาดา ชูทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
82 เด็กชายธีธัช บัวพรหม นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ และนางพิมพ์มาดา ชูทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
83 เด็กหญิงจิรัญญา พรหมมา นางวรรณภา คงด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand -
84 เด็กชายกิตติวินท์ พรหมห้อง นางวรรณภา คงด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand -
85 เด็กชายนัทธวัฒน์ แย้มอิ่ม นางวรรณภา คงด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand -
86 เด็กหญิงลดา ไพเนียม นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ และ นางสุใบดะ เส็นบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ Thailand -
87 เด็กชายรัชชานนท์ สุระเจียร นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ และ นางสุใบดะ เส็นบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ Thailand -
88 2.เด็กหญิงณภัทรสรณ์ ไกรรักษ์ นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ และ นางสุใบดะ เส็นบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ Thailand -
89 ด.ช.พุฒภัทร แก้วช่วย ว่าที่รต.หญิงศศิกมล นวลศรี/ นางสาวพูลสุข วันปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดงอบต.วังหม่ Thailand -
90 ด.ช.นพเก้า คงทอง ว่าที่รต.หญิงศศิกมล นวลศรี/ นางสาวพูลสุข วันปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดงอบต.วังหม่ Thailand -
91 ด.ญ.กนกวรรณ ไชยประสิทธิ์ ว่าที่รต.หญิงศศิกมล นวลศรี/ นางสาวพูลสุข วันปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดงอบต.วังหม่ Thailand -
92 เด็กชายอดิศักดิ์ เรืองแดง นางภิรมย์ ทองขาว,นางสาวสุกิจ พิมสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม Thailand -
93 เด็กชายปัณณวิชญ์ เกตุนิ่ม นางภิรมย์ ทองขาว,นางสาวสุกิจ พิมสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม Thailand -
94 เด็กชายจิรสิน เหล่าทอง นางภิรมย์ ทองขาว,นางสาวสุกิจ พิมสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม Thailand -
95 เด็กหญิงกตมน ห้วนแจ่ม คุณครูจำเริญจิต หลีวิจิตร และ คุณครูรัชนี แสงมิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand -
96 เด็กหญิงกมลฉัตร์ สวนทอง คุณครูจำเริญจิต หลีวิจิตร และ คุณครูรัชนี แสงมิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand -
97 เด็กชายนาวา หลีวิจิตร คุณครูจำเริญจิต หลีวิจิตร และ คุณครูรัชนี แสงมิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand -
98 1.ดช.ณัฐวัฒน์ มุดและ 2.ดญ.ศรัญญ่า หมัดลิหมีน 3.ดญ.อาซีซ๊ะ วีนาด๊ะ นางสุวิชา หมะหวีเอ็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร Thailand -
99 เด็กชายนครินทร์ ชมบุญ นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
100 เด็กชายฐปกรณ์ ยอดเกื้อ นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
101 เด็กหญิงเปรมปรีดา สีรักษา นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
102 เด็กหญิงกวิสรา พัฒนา นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
103 เด็กชายกนกพล เทศทองมี นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
104 เด็กหญิงกองกาญจน์ ปราบปัญจะ นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
105 เด็กชายศิรณัฐ โคพิชัย นางสาวกิติยาพร เหล็มปานและนางอรพร อุทัยรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
106 เด็กชายชนกชนม์ บุญกะสิทธิ์ นางสาวกิติยาพร เหล็มปานและนางอรพร อุทัยรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
107 เด็กหญิงนัจวา แวกือจิ นางสาวกิติยาพร เหล็มปาน และนางอรพร อุทัยรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
108 เด็กชายธิติพล ภูนุชอภัย นางอุส่าห์ เรืองสง และ นางสาวพรทิพย์ แก้วบุญชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าบอน Thailand -
109 เด็กหญิงธวัญชนก คงเขียว นางสาวสุธิสา หนูเอียด และนางวิรัตน์ คงเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
110 เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่อึ้ง นางสาวสุธิสา หนูเอียด และนางวิรัตน์ คงเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
111 เด็กหญิงพรสุภัค นวลละออง นางสาวสุธิสา หนูเอียด และนางวิรัตน์ คงเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
112 เด็กชายธเนตรพล ฟองสุวรรณ นางพิไลรัตน์ พันตะรักษาและนางอาภร คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
113 เด็กหญิงอริษา ฉายมณี นางพิไลรัตน์ พันตะรักษาและนางอาภร คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
114 เด็กชายวราเมธ สถิตดำรงกุล นางพิไลรัตน์ พันตะรักษาและนางอาภร คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
115 ด.ญ.วรรณเมษา เรืองฤทธิ์ นางอุษา ทองรักษ์และนางวราภรณ์ ใหสลำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
116 ด.ญ.ชนาภา เลาแก้ว นางอุษา ทองรักษ์และนางวราภรณ์ ใหสลำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
117 ด.ช.วริทธิ์ธร ก่อเกื้อ นางอุษา ทองรักษ์และนางวราภรณ์ ใหสลำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
118 เด็กชายณัฐพงค์ วารุท นางณาตยา ย้อยแก้ว และ นางลักษมี เบาว์บุตร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม Thailand -
119 เด็กหญิงกริษฐา นวลเต็ม นางณาตยา ย้อยแก้ว และ นางลักษมี เบาว์บุตร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม Thailand -
120 เด็กชายธีทัต จายุพันธ์ นางณาตยา ย้อยแก้ว และ นางลักษมี เบาว์บุตร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม Thailand -
121 เด็กชายณัฐกร หมันนาเกลือ นางหัสหย๊ะ สุดบู และ นางสาวอุไร หม้าเหล็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม Thailand -
122 เด็กหญิงอัญญาดา สาม่าน นางหัสหย๊ะ สุดบู และ นางสาวอุไร หม้าเหล็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม Thailand -
123 เด็กชายปวริศร์ พัฒนประดิษฐ์ นางหัสหย๊ะ สุดบู และ นางสาวอุไร หม้าเหล็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม Thailand -
124 เด็กชายธนากร หนูหมาด นางอุไรวรรณ เตยแก้ว และ นางวนิษฐา สงผอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน Thailand -
125 เด็กหญิงเปรมิกา บุญพรัต นางอุไรวรรณ เตยแก้ว และ นางวนิษฐา สงผอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน Thailand -
126 เด็กหญิงเจนสุดา เตยแก้ว นางอุไรวรรณ เตยแก้ว และ นางวนิษฐา สงผอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน Thailand -
127 เด็กชายปฐมเดช มาเอียด นางสาวละองงวรรณ เอียดคง อบต.เกาะเต่า Thailand -
128 เด็กหญิงนัทธชนก หนูรักษ์ นางสาวละองงวรรณ เอียดคง อบต.เกาะเต่า Thailand -
129 เด็กหญิงดาวรดา ยูยาม่า นางสาวละองงวรรณ เอียดคง อบต.เกาะเต่า Thailand -
การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ

เปิดให้ลงทะเบียน

36/100

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงปวันรัตน์ เกษตรกาลาม์ นางผ่องพรรณ คมเขต ศดว.สุภาษิตาราม Thailand -
2 เด็กหญิงปณิตา ชัยสุตานนท์ นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand -
3 เด็กหญิงเบญจา แก้วงาม นางจิรวรรณ เหล็มปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทรายขาว Thailand -
4 เด็กชายปานเทพ ชูทิพย์ นางลำยวน บัวทอง, นางสาวอารี เกตขาว, นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว, นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต และนางสาววรรณภา ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand -
5 เด็กหญิงกันยาพร ดีสุ่ย นางเตือนใจ ชูทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตะแบก Thailand -
6 เด็กหญิงกมลทิพย์ กลับแก้ว นางสาวนงค์นุช กลับแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand -
7 ด.ช. นัฐพล เพชรน้อย นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
8 เด็กชายนัธทวัฒน์ ช่วยอาวุธ นางสุจินต์ นุ่นปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรง Thailand -
9 เด็กหญิงกิ่งเพชร ปิ่นสุวรรณ นางสาวเพ็ญพิชชา นวลสนอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
10 เด็กหญิงวราไพรินทร์ ปานเพ็ชร นางสาวสุมาลี ทองรุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน Thailand -
11 เด็กหญิงนิสรีน ฤทธิเดช นางจารึก นวนดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง Thailand -
12 เด็กชายฉัตรตระการ ชุ่มเจริญสุข นางกนกพร เพชรกาฬ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
13 เด็กหญิงณัฏฐิกา รัษฎาเพชร นางกชพรรณ เมืองสง นางสาวปรวรรณ เหล่าทอง นางวรดานี ศิลปพงศ์ นางสาวกรชวัล คงชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด Thailand -
14 เด็กหญิงปริณดา สงจินดา นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand -
15 เด็กหญิงวิมลภัทร พลอยดำ นาง วัชรา เพชรน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand -
16 เด็กหญิงขวัญสุดา หมานมา นางเสาวลักษณ์ รอดมาก , นางฉลวย กล้าคง , นางสาวกฤติญา มาแดง , นางอรวรรณ จันทร์รัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย Thailand -
17 เด็กชายวัชรากร หนูสอ้าน นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
18 เด็กหญิงรินรดา จันทร์แก้ว นางสาวนิรมล ชูภักดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand -
19 เด็กชายสิรวิชญ์ ศักดาณรงค์ นางไมตรี แก้วแป้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
20 เด็กชายศุภณัฐ จันทร์ชู นางสาวมณฑา หนูแหลม และนางสาวอารี เรืองจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตง Thailand -
21 เด็กหญิงเกสรสวรรค์ ชูแก้ว นางโสภาภรณ์ รักราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช Thailand -
22 เด็กชายณัฐกร พุทธเสน นางสุมณฑา ศศิลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand -
23 เด็กชายพีรนัทร ขวดหรีม นายดิเรก หีมเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand -
24 เด็กชายวีรภาพ แท่นจันทร์ นางสุพัตรา สุขรุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ อบต.หานโพธิ์ Thailand -
25 เด็กหญิงชนิศา แก้วอาภร คุณครูอุษณีย์ หล่อศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี Thailand -
26 เด็กชายปัญญวัฒน์ ดำด้วง นางปฐมาวดี หอยสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
27 เด็กหญิงกวินธิดา วุ่นดี นางรับขวัญ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
28 เด็กหญิงพิจักขณา ไชยเดช นางอัณญรัตน์ แก้วมณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
29 เด็กหญิงธมลวรรณ์ อินทองแก้ว นายจรัญ ทองประดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
30 ด.ช.ชยากร นักทอง นางปราณี รุ่งเรือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
31 เด็กหญิงอรปรีญา จันทร์สงฆ์ นางสาวภรภัทร ศรีรัตนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดแหลมโตนด Thailand -
32 เด็กหญิงกมลชนก สงไข่ นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand -
33 เด็กชายชาริฟ สะแหละ นางสุดา สะแหละ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรุลมุมีนีน Thailand -
34 เด็กหญิงสุพัตรา สังนุ้ย นางฝ่าหระ หมานนุ้ย และ นางสุณี เศษขาว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรุลฮูดาห์ Thailand -
35 เด็กหญิงจิรตา เหล็มลุย นางมะลิหยาม หนูโส๊ะ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์ Thailand -
36 เด็กชายภูวดล คงจุ้ย นางสาวละองงวรรณ เอียดคง อบต.เกาะเต่า Thailand -
ระบายสีภาพ

เปิดให้ลงทะเบียน

56/100

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงกมลรัตน์ ยานะวิมุติ นางสาวนฤวรรณ ณ สุยสกุล ศพด.ตำบลดอนทราย Thailand -
2 เด็กหญิงประภัสสร หวั่นเส้ง นางสาววิชุตา เหล็มปาน ศพด.ทต.เขาหัวช้าง Thailand -
3 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซิบ ธนามาศ นางสาวจันจิรา หลำเบ็นสะ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ Thailand -
4 เด็กหญิงพิมลวรรณ คงใหม่ นางสาวจินตนา รัตนมณี ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง Thailand -
5 เด็กหญิงนาซ่าร์ ยาชะรัด นางเจนจิรา จันทร์เทพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเหนาะ Thailand -
6 เด็กหญิงรัตนมณี ศศิธร นางสาวจิราพร ทองรอดและ นางสาวสุมาลินี สงแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง Thailand -
7 เด็กหญิงนันท์นลิน ช่วยเกิด นางมนีษิลนุ์ คงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
8 เด็กหญิงนุชชรี จันทร์สนิท นางลำยวน บัวทอง, นางสาวอารี เกตขาว, นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว, นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต และนางสาววรรณภา ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand -
9 เด็กหญิงพัชชาวดี หนูแจ้ นางสาววิลัยลักษณ์ นพแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
10 เด็กหญิงพิมลชญา เขียวดำ นางสาวละอองทิพย์ พูนนวล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand -
11 เด็กหญิงจิดาภา หนิสัน นางจิรประภา บุญสนิท และนางสาวจารุวรรณ พงศาปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต Thailand -
12 เด็กหญิงอัยยรินทร์ ปุรินทรภิบาล นางสาวนงค์นุช กลับแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง Thailand -
13 เด็กชายพีรพัฒน์​ รุ่งสมบัติ นางสาวนูรี ยาชะรัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู Thailand -
14 ด.ญ. นัทธ์วีรินทร์ เกื้อสังข์ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
15 เด็กหญิงพิมญดา รอดมาก นางสุจินต์ นุ่นปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรง Thailand -
16 เด็กหญิงพิชชาอร เกตนะ นางสาวอักษร นุ่นตุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand -
17 เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสงคราม นางนุจรินทร์ หละดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
18 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วเกลี้ยง นางสาวนิภาพรรณ ทองจันแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมิ่งขวัญ Thailand -
19 เด็กหญิงธิติมา ปานช่วย นางสาวสุมาลี ทองรุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน Thailand -
20 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ พรหมเรือง นางนุชรี ปล้องไหม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
21 เด็กหญิงผกากาญจน์ อินแก้ว นางศรศรี อินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง Thailand -
22 เด็กหญิงสวิชญามล หอชู นางอภัย ย้อยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
23 เด็กชายรัชพล เถาอั้น นางวิไล บูรณะ และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand -
24 เด็กหญิงณัฐณิชา พรายทอง นาง วัชรา เพชรน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม Thailand -
25 เด็กหญิงชนัญธิดา ทองอินทร์ นางเสาวลักษณ์ รอดมาก , นางฉลวย กล้าคง , นางสาวกฤติญา มาแดง , นางอรวรรณ จันทร์รัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย Thailand -
26 เด็กชายขัตติยะ บัวแสง นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
27 เด็กหญิงธัญณิชา ไชยทองรักษ์ นางวรรดี จันทวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว Thailand -
28 เด็กหญิงกรกมล เรณูขจร นางประทีป มณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand -
29 เด็กหญิงณัชชา หนูเพ็ชร นางสาวทิลาวรรณ จันทร์ปล้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ Thailand -
30 เด็กหญิงศิริรัศมิ์ ดำอุ้ย นางสาววริศรา ดำอ่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ Thailand -
31 เด็กหญิงฟาเซีย แก้วสุขแสง นางมนันญา เห็มมันและนางสาวสญามล หีมหมัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ Thailand -
32 เด็กชายวรากร ราชมนตรี นางฐิติมา รามด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ Thailand -
33 เด็กหญิงพีรดา แก้วหนู นางสาวศุภกานต์ สังฉิม ผู้ฝึกสอน ระบายสีภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
34 เด็กหญิงเพชรกุล ฤทธิกุล นางสาวชลิตา เสือดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ็น Thailand -
35 เด็กชายธนภัทร เอียดมาก นางสาวมณฑา หนูแหลม และนางสาวอารี เรืองจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตง Thailand -
36 เด็กหญิงกรองขวัญ นางฉลอง ยศแสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง Thailand -
37 กัญญารัตน์ หมัดอาดัม นางสุพิศ เมืองสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา Thailand -
38 ด.ญ.พิมพ์ชนก สงแสง นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
39 เด็กหญิงอัสฟีญา อุดหลี นางสาวกรกช แกล้วทนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand -
40 เด็กหญิงชมพูนุช วงศ์ชู นางวรรณภา คงด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ Thailand -
41 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คงชู นางภิรมย์ ทองขาว,นางสาวสุกิจ พิมสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม Thailand -
42 เด็กหญิงชุติกาญจน์ หมันเทศ นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
43 เด็กหญิงจรรยา ณะนุ้ย นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
44 เด็กหญิงวีรดา โส๊ะเหล๊าะ นางอรพร อุทัยรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
45 เด็กชายกฤตานนท์ ช่วยมาก นางธัญญรัตน์ นิลวงค์ และ นางพรทิพย์ รักจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาขัน Thailand -
46 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นวลจำรัส นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand -
47 เด็กหญิงณัฐชญา ฤทธิ์โต นางสาวสายไหม ฤทธิ์โต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
48 เด็กชาลิสา เรืองเทพ นางสุดใจ ฤทธิ์ชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
49 ด.ญ.อรวรรณ เพชรคง นางสาวขนิษฐา เพชรนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
50 เด็กหญิงการิญ ฤทธิ์เนื่อง นางสาวภรภัทร ศรีรัตนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดแหลมโตนด Thailand -
51 ด.ช.ทักษ์ดนัย พุทธรงค์ นางอภิญญา ด้วงเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านอ่างทอง Thailand -
52 เด็กชายรุสลัน หวันคำ นางสะใบ เส็มหย้ง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่ายาง Thailand -
53 เด็กหญิงอัญพัชร์ เจริญจิต นางอ่าสะหน๊ะ หวังอาลี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์ Thailand -
54 เด็กหญิงเปรมิกา บุญพรัต นางอุไรวรรณ เตยแก้ว และ นางวนิษฐา สงผอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน Thailand -
55 เด็กชายปัณณวิชญ์ เซ่งหนู นางสุภา แจ้งกระจ่าง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
56 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา รักยุติธรรม นางสาวละองงวรรณ เอียดคง อบต.เกาะเต่า Thailand -
การต่อเลโก้

เปิดให้ลงทะเบียน

128/200

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 ด.ช.วริทธิ์ ชูสุวรรณ นางสาวขนิฐา หนูเมียน ศพด. บ้านเจ็น Thailand -
2 ด.ช.กลวัชร เพรชบ้านกลาง นางสาวขนิฐา หนูเมียน ศพด. บ้านเจ็น Thailand -
3 ด.ญ.ณัฐกานต์ เพ็งหนู นางสาวขนิฐา หนูเมียน ศพด. บ้านเจ็น Thailand -
4 ด.ญ..พลอยลดา สิทธิพล นางเพ็ญศรี นุ้ยเล็ก และ นางมนัญญา ทองพูล ศพด.บ้านจันนา Thailand -
5 ด.ช.เจตนิพัทธ์ ยอดตระกูลชัย นางเพ็ญศรี นุ้ยเล็ก และ นางมนัญญา ทองพูล ศพด.บ้านจันนา Thailand -
6 ด.ช.ขจรพงศ์ แก้วคง นางเพ็ญศรี นุ้ยเล็ก และ นางมนัญญา ทองพูล ศพด.บ้านจันนา Thailand -
7 เด็กหญิงอาฟียา เปาะมานิ นางสาวนุชรี พิศแลงาม และ นางดรุณี กูลการ ศพด.มัสยิดสมบูรณ์ศาสน์(บ้านโหล๊ะเหรียง) Thailand -
8 เด็กชายมูฮำมัด ภิไรงาม นางสาวนุชรี พิศแลงาม และ นางดรุณี กูลการ ศพด.มัสยิดสมบูรณ์ศาสน์(บ้านโหล๊ะเหรียง) Thailand -
9 เด็กชายบัคร์ หวันบวช นางสาวนุชรี พิศแลงาม และ นางดรุณี กูลการ ศพด.มัสยิดสมบูรณ์ศาสน์(บ้านโหล๊ะเหรียง) Thailand -
10 เด็กชายกลวัชร เพชรบ้านกลาง นางสาวจิราพร มณีรัตน์และนางสาวขนิฐา หนูเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเจ็น Thailand -
11 เด็กหญิงณัฐกานต์ เพ็งหนู นางสาวจิราพร มณีรัตน์และนางสาวขนิฐา หนูเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเจ็น Thailand -
12 เด็กชายวริทธิ์ ชูสุวรรณ นางสาวจิราพร มณีรัตน์และนางสาวขนิฐา หนูเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเจ็น Thailand -
13 เด็กชายธราทร ศรีชัย นางพรทิพย์ แทนเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand -
14 เด็กหญิงณัฐิตา รัตนวงศ์ นางพรทิพย์ แทนเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand -
15 เด็กชายสิทธิศักดิ์ จอมทอง นางพรทิพย์ แทนเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand -
16 1.เด็กชายถิรวัฒน์ สุวรรณา 2.เด็กหญิงสุธิมา เกตุทอง 3.เด็กหญิงหทัยทิพย์ ทิพย์สมบัติ นางสาวสุมาลินี สงแสงและนางสาวจิราพร ทองรอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง Thailand -
17 เด็กชายสุรกานต์ อภัยรัตน์ นางลำยวน บัวทอง, นางสาวอารี เกตขาว, นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว, นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต และนางสาววรรณภา ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand -
18 เด็กหญิงวรรณกานต์ นิระโส นางลำยวน บัวทอง, นางสาวอารี เกตขาว, นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว, นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต และนางสาววรรณภา ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand -
19 เด็กชายณภัทร ทองสงค์ นางลำยวน บัวทอง, นางสาวอารี เกตขาว, นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว, นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต และนางสาววรรณภา ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand -
20 เด็กชายสุทธิมงคล เรืองรัตน์ นางจิรประภา บุญสนิท และนางสาวจารุวรรณ พงศาปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต Thailand -
21 เด็กชายสุทธิเดช ศิรินุพงค์ นางจิรประภา บุญสนิท และนางสาวจารุวรรณ พงศาปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต Thailand -
22 เด็กชายภูมภณัฏฐ์ พุดคง นางจิรประภา บุญสนิท และนางสาวจารุวรรณ พงศาปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต Thailand -
23 ด.ช.ธนกฤต อิฐเขตต์ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
24 ด.ช. นัฐพล เพชรน้อย นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
25 ด.ญ. วรลัญซ์ จงบรรจบ นางสาวจินต์จุฑา ทองอินทร์แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด Thailand -
26 เด็กชายศุภกร ตีบยอ นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
27 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มณีสว่าง นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
28 เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วมา นางปราณี ศรีนวลเอียด และ นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
29 เด็กชายธีร์ธวัช แว่นแก้ว นางสุธิวรรณ เพ็งพิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอนตรน Thailand -
30 เด็กชายฟากิร สงเดช นางสุธิวรรณ เพ็งพิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอนตรน Thailand -
31 เด็กหญิงนัซมีนา เหย็มโหน้ง นางสุธิวรรณ เพ็งพิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอนตรน Thailand -
32 เด็กหญิงณัฐวีณ์ จรัสเรืองจินดา นางวรรณวิสา ประเสริฐ และ นางดาราณี สงเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย Thailand -
33 เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวแก้ว นางวรรณวิสา ประเสริฐ และ นางดาราณี สงเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย Thailand -
34 เด็กหญิงวริษฐา ปานศิริ นางวรรณวิสา ประเสริฐ และ นางดาราณี สงเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย Thailand -
35 เด็กชายพัทธดนย์ เพชรนุ้ย นายประภาส กาฬสิงห์/นางสาวณัฐกัญญา ธรรมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
36 เด็กหญิงวิชาดา ร่มทองคำ นายประภาส กาฬสิงห์/นางสาวณัฐกัญญา ธรรมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
37 เด็กหญิงญาณิศา ยิ้มซ้าย นายประภาส กาฬสิงห์/นางสาวณัฐกัญญา ธรรมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
38 เด็กหญิงศิริภัสสร ธรรมชาติ นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
39 เด็กชายศุภวุฒ ย้อยรักษ์ นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
40 เด็กชายจิรพัฒน์ พรมแดน นางสุปราณี ลักษณะ และนางอารีลักษ์ สว่างรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
41 ด.ช.ผาภูมิ เกื้อวงศ์ นางบุญสิน บุญช่วย นางอุษณีย์ หลับด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
42 ด.ญ.กิติมาภรณ์ ทองบัว นางบุญสิน บุญช่วย นางอุษณีย์ หลับด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
43 ด.ช.ขันชัย ชัยยศ นางบุญสิน บุญช่วย นางอุษณีย์ หลับด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
44 เด็กชายพุฒิพงศ์ ถาแก้ว นางสุมาลี นิราราช และนางสาวสุบัยดะ ทับทุ่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand -
45 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขผอม นางสุมาลี นิราราช และนางสาวสุบัยดะ ทับทุ่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand -
46 เด็กหญิงกานต์ธีรา ทับทุ่ย นางสุมาลี นิราราช และนางสาวสุบัยดะ ทับทุ่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ Thailand -
47 เด็กชายวิวัฒน์ชัย ตามัย นางสายพิณ คีรี / นางวันเพ็ญ ทองจินดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand -
48 เด็กชายภคพล สุขสวัสดิ์ นางสายพิณ คีรี / นางวันเพ็ญ ทองจินดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand -
49 เด็กหญิงขวัญชนก ทองหนูนุ้ย นางสายพิณ คีรี / นางวันเพ็ญ ทองจินดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand -
50 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เขียดนิล นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
51 เด็กชายศิวกร แก้วงาม นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
52 เด็กหญิงโสภิตา เกื้อสุข นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
53 เด็กชายพิรกฤษฎ์ เกื้อเม่ง นางสุปรียา ไชยรักษ์ และ นางรัชนู ทองแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand -
54 เด็กชายกวินท์พัฒน์ จันทร์คง นางสุปรียา ไชยรักษ์ และ นางรัชนู ทองแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand -
55 เด็กหญิงณธิดา รักเกื้อ นางสุปรียา ไชยรักษ์ และ นางรัชนู ทองแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand -
56 เด็กหญิงนชเน รัตนอุบล นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
57 เด็กชายสิรวิชญ์ ศักดาณรงค์ นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
58 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ขวัญศรี นางไมตรี แก้วแป้น และ นางกัลยา แก้วขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
59 เด็กชายชยากร วัฒนะเสน นางสาวอนงค์ รอดเพ็ง และ นางสาวศิริภา ผอมนุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand -
60 เด็กหญิงปีเงิน โชติรัตน์ นางสาวอนงค์ รอดเพ็ง และ นางสาวศิริภา ผอมนุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand -
61 เด็กชายชุติเดช จันทร์สง นางสาวอนงค์ รอดเพ็ง และ นางสาวศิริภา ผอมนุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand -
62 1. ด.ช. จักรพงศ์ แสงศรีชาติ นางนัดดา เกลี้ยงประดิษฐ์ , นางฐิติมา รามด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ Thailand -
63 3. ด.ญ. พรลภัส บุญสนิท นางนัดดา เกลี้ยงประดิษฐ์ , นางฐิติมา รามด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ Thailand -
64 2. ด.ช อดิสร เรืองติก นางนัดดา เกลี้ยงประดิษฐ์ , นางฐิติมา รามด้วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ Thailand -
65 เด็กชายปรัชญ์ชวิน พงษ์ทรัพย์ นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
66 เด็กชาย ธีรดน คงถม นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
67 เด็กหญิงศิรภัสสร เอียดคง นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก Thailand -
68 เด็กชายนพกร แวสะมะแอ นางสุมณฑา ศศิลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand -
69 เด็กชายณัฐพัชร์ มากกราย นางสุมณฑา ศศิลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand -
70 เด็กหญิงปราณปรียา กาลมิตรกาญจน์ นางสุมณฑา ศศิลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองตะกั่ว Thailand -
71 เด็กชายปารเมศ นุ่นปาน นางสาวบุญเสริม จิตรดวง , นางสุมาพร พรหมอักษร , นางยุวดี พุฒด้วง , นางสิริจิต อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand -
72 เด็กชายปะภาวิน มะเสนะ นางสาวบุญเสริม จิตรดวง , นางสุมาพร พรหมอักษร , นางยุวดี พุฒด้วง , นางสิริจิต อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand -
73 เด็กหญิงณัฐธิดา หนูแป้นน้อย นางสาวบุญเสริม จิตรดวง , นางสุมาพร พรหมอักษร , นางยุวดี พุฒด้วง , นางสิริจิต อนุสุนัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา Thailand -
74 เด็กชายศุภกฤต หนูพุ่ม นางสมสุข อ่อนประชู และนางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน Thailand -
75 เด็กชายกฤตยชนณ์ อินไหม นางสมสุข อ่อนประชู และนางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน Thailand -
76 เด็กหญิงครองขวัญ ศิริสวัสดิ์ นางสมสุข อ่อนประชู และนางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน Thailand -
77 เด็กชายวิชญ์ภาส เผ่าชู นางสาวเยาวเรศ ชูคง และนางสาวจิราพร ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
78 เด็กชายวราเมธ คงทอง นางสาวเยาวเรศ ชูคง และนางสาวจิราพร ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
79 เด็กหญิงพชรอร โสภาจารย์ นางสาวเยาวเรศ ชูคง และนางสาวจิราพร ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
80 เด็กชายกัปตัน คงประมูล นางซาราณี แหละปานแก้ว และ นางสาวดารุณี แหละปานแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand -
81 เด็กหญิงอารีต้า บุญรัตน์ นางซาราณี แหละปานแก้ว และ นางสาวดารุณี แหละปานแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand -
82 เด็กหญิงอามีต้า เหมมัน นางซาราณี แหละปานแก้ว และ นางสาวดารุณี แหละปานแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า Thailand -
83 1. เด็กหญิงกวินสุดา ศรีโยธา นางวัชชริดา เพชรย้อย และ นางสาวเรวดี วงค์มุสิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ Thailand -
84 3. เด็กชายศุภวิชญ์ จันทระ นางวัชชริดา เพชรย้อย และ นางสาวเรวดี วงค์มุสิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ Thailand -
85 2. เด็กชายนฤบดินทร์ มาตีด นางวัชชริดา เพชรย้อย และ นางสาวเรวดี วงค์มุสิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ Thailand -
86 เด็กหญิงณัฐธิดา เสนหนู นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand -
87 เด็กชายพิสิษฐ์ ร่มเจียม นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand -
88 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกตุขาว นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand -
89 เด็กชายคณาธิป ไข่สีทอง นางยุวดี เศียรอุ่น และ นางสาวรจิตา เมืองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก Thailand -
90 เด็กหญิงพรพิมล เพชรน้อย นางยุวดี เศียรอุ่น และ นางสาวรจิตา เมืองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก Thailand -
91 เด็กชายพัชรพล ปิ่นทองพันธ์ นางยุวดี เศียรอุ่น และ นางสาวรจิตา เมืองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก Thailand -
92 เด็กชายนัทธวัฒน์ ศิริยุวสมัย นางปฐมาวดี หอยสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
93 เด็กหญิงศรินทร์รัตน์ ทองอยู่ นางปฐมาวดี หอยสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
94 เด็กชายปัญญวัฒน์ ดำด้วง นางปฐมาวดี หอยสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
95 เด็กชายสมศักดิ์ พิศดูกิจ นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
96 เด็กชายภูกิจ แซ่หลี นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
97 เด็กหญิงกรองกาญจน์ แก้วชูทอง นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
98 เด็กชายซามา เอียดขาว นางทิพย์ หอยเขียวและนางสุดา ไหมหมาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand -
99 เด็กหญิงอนัตชา ปุ้งหลู นางทิพย์ หอยเขียวและนางสุดา ไหมหมาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand -
100 เด็กหญิงณิชากร คงแก้วหนู นางทิพย์ หอยเขียวและนางสุดา ไหมหมาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด Thailand -
101 เด็กชายอนาวินทร์ แท่งทอง นางพิมลกรอง อุปถะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
102 เด็กชายณัฐภัทร ทองขวัญ นางพิมลกรอง อุปถะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
103 เด็กหญิงวรลักษณ์ ชายนวล นางพิมลกรอง อุปถะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
104 เด็กชายปาณบดี ทองเรืองนิ่ม นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand -
105 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นะแก้ว นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand -
106 เด็กหญิงธมลวรรณ เสียนทอง นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand -
107 เด็กชายปัณณวิชย์ สามารถ นางวรรณดี รักจุ้ย และนางสาวชอ้อน ดำแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
108 เด็กชายณัฐวุฒิ พูลไชย นางวรรณดี รักจุ้ย และนางสาวชอ้อน ดำแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
109 เด็กหญิงศรุตา พูลพิชัย นางวรรณดี รักจุ้ย และนางสาวชอ้อน ดำแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
110 เด็กหญิงกชนันท์ ไชยตรี นางอาภรณ์ มณีแนมและนางเสริมศรี จันฑมาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
111 เด็กชายคณพศ สงเปีย นางอาภรณ์ มณีแนมและนางเสริมศรี จันฑมาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
112 เด็กหญิงปวีณ์ริตา หนูชู นางอาภรณ์ มณีแนมและนางเสริมศรี จันฑมาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
113 ด.ญ.กมลณัฐฑ์ จันทระ นางศิริญา เกาะจูและนางสาวอายีซ๊ะ เจ๊ะนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
114 ด.ช.ณัฐธวัช สมบัติมาก นางศิริญา เกาะจูและนางสาวอายีซ๊ะ เจ๊ะนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
115 .ด.ญกิ่งฟ้า จิตรณรงค์ นางศิริญา เกาะจูและนางสาวอายีซ๊ะ เจ๊ะนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
116 เด็กชายภูดิศ ดำจืด เด็กหญิงณัฎฐนันท์ จันสุกสี เด็กหญิงธิราพร เหมือนกู้ นางสุภาภรณ์ ชาตรี นางสาวจิวารีย์ เพ็งโอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลานช้าง Thailand -
117 เด็กชายกรวิชญ์ ฆังคะมะโน นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand -
118 เ็ด็กชายครองศักดิ์ คงแก้ว นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand -
119 เด็กหญิงธิชนิตา เหล็มขุน นางอรทัย แก้วสุข นางสาวจรวย รักจันทร์ นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโหล๊ะหาร Thailand -
120 เด็กหญิงสุคนรัตน์ ห้วยลึก นางสาวมาลี สังข์แก้วและนางจรรแรม พลนุ้ย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ Thailand -
121 เด็กชายธนชาติ ลายเพชร นางสาวมาลี สังข์แก้วและนางจรรแรม พลนุ้ย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ Thailand -
122 เด็กชายมูฮัมมัด เหล็มปาน นางสาวมาลี สังข์แก้วและนางจรรแรม พลนุ้ย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ Thailand -
123 เด็กหญิงกนกมณี ทองรักษ์ นางสาวสายสุณี สุขมาก กับ นางวรรณา ยิ้มแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand -
124 เด็กชายภูตะวัน นวลกิ้ม นางสาวสายสุณี สุขมาก กับ นางวรรณา ยิ้มแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand -
125 เด็กชายณัฐพล ชะนะกูล นางสาวสายสุณี สุขมาก กับ นางวรรณา ยิ้มแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand -
126 เด็กหญิงกวินธิดา สุวรรณรัตน์ นางคุณัญญา เมืองสง , นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม Thailand -
127 เด็กหญิงกมลวรรณ รัตนวงษา นางคุณัญญา เมืองสง , นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม Thailand -
128 เด็กชายณัฐฐากรณ์ กาญจนมหิงส์ นางคุณัญญา เมืองสง , นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม Thailand -
การประกวดมารยาทไทย

เปิดให้ลงทะเบียน

86/100

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญผล นางสาวจุรีพร คงดำ และ นางยินดี รัตนานุกูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทรายขาว Thailand -
2 เด็กชายอธิชณพัศ ทองใหญ่ นางสาวจุรีพร คงดำ และ นางยินดี รัตนานุกูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทรายขาว Thailand -
3 เด็กหญิงณัฐวรรณ เหมือนแดง นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand -
4 เด็กชายรัชชานนท์ รัตนานุกูล นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย Thailand -
5 2.ด.ญ.กัญญารัตน์ เมืองแก้ว นางแจ่มศรี แก้วแฝก และ นางประนอม อ้นไข่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล Thailand -
6 1.ด.ช.ภาคิน เมืองแก้ว นางแจ่มศรี แก้วแฝก และ นางประนอม อ้นไข่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล Thailand -
7 เด็กชายพันธดนธ์ หนูทอง นางลำยวน บัวทอง, นางสาวอารี เกตขาว, นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว, นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต และนางสาววรรณภา ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand -
8 เด็กหญิงศวิตา เรืองเพชร นางลำยวน บัวทอง, นางสาวอารี เกตขาว, นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว, นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต และนางสาววรรณภา ชูช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน Thailand -
9 เด็กชายอริย์ธัช เขียดนิล นางพรพิศ ขวัญสกุล และนางรพีพร แป้นนวล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเฉลิม Thailand -
10 เด็กหญิงกรธิดา ชายเกตุ นางพรพิศ ขวัญสกุล และนางรพีพร แป้นนวล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเฉลิม Thailand -
11 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุกสี นางสาววิลัยลักษณ์ นพแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
12 เด็กหญิงปรีชญา เสนอินทร์ นางสาววิลัยลักษณ์ นพแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ Thailand -
13 เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีทะไวย นางยุพดี เมืองรุ่ง นางอโนชา พรหมแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand -
14 เด็กชายธาวิน มานันตพงศ์ นางยุพดี เมืองรุ่ง นางอโนชา พรหมแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง Thailand -
15 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุดใจ นางณัฐิชา พราหมพันธ์ และ นางวีรญา ชนะเศรษฐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
16 เด็กหญิงสุภาพร ศักดิ์แสง นางณัฐิชา พราหมพันธ์ และ นางวีรญา ชนะเศรษฐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
17 เด็กชายพิชญ์ยุตม์ ปิยังตะบุตร นางหนูแนบ นิ่มดำ และ นางสาวอักษร นุ่นตุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand -
18 เด็กหญิงวรัญญา เมืองไข่ นางหนูแนบ นิ่มดำ และ นางสาวอักษร นุ่นตุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน Thailand -
19 เด็กหญิงไอศิกา ไชยโยธา นางสาวอำพร แก้วคงธรรม และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
20 เด็กชายสถิตคุณ คิ้วนาง นางสาวอำพร แก้วคงธรรม และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
21 เด็กชายกฤษณะ รอดด้วง นางสาวสุมาลี ทองรุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน Thailand -
22 เด็กหญิงกัญญ์วรา ไหมเกตุ นางสาวสุมาลี ทองรุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน Thailand -
23 เด็กหญิงญาณิศา แทนหนู นางอรวรรณ ห้องเลี่ยงและนางสมสินธุ อำลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
24 เด็กชายณัฐภาคย์ บุตจีน นางอรวรรณ ห้องเลี่ยงและนางสมสินธุ อำลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ Thailand -
25 เด็กหญิงคุณัญญา รุยันต์ นางกชพรรณ เมืองสง นางสาวปรวรรณ เหล่าทอง นางวรดานี ศิลปพงศ์ นางสาวกรชวัล คงชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด Thailand -
26 เด็กชายศักดินนท์ ช่วยเล็ก นางกชพรรณ เมืองสง นางสาวปรวรรณ เหล่าทอง นางวรดานี ศิลปพงศ์ นางสาวกรชวัล คงชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด Thailand -
27 เด็กหญิงพิชามญช์ ขุนอินทรสมบัติ นางสาวอัมพันธ์ แสงแก้ว และ นางปราณี สังเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด Thailand -
28 เด็กชายฐานพัฒน์ รัตนชัย นางสาวอัมพันธ์ แสงแก้ว และ นางปราณี สังเมียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด Thailand -
29 เด็กชายกิตติกร นวลเต็ม นางอภัย ย้อยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
30 เด็กหญิงปวิชญา บุญชูศรี นางอภัย ย้อยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ Thailand -
31 เด็กหญิงณญาดา ขาวอ่อน นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand -
32 เด็กชายจตุภัทร บัวบาน นางภัชรี ช่วยเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี Thailand -
33 เด็กชายรัชพล เถาอั้น นางวิไล บูรณะ และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand -
34 เด็กหญิงณารุชา รพิพรรณ นางวิไล บูรณะ และ นางสมจิตร แสงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ Thailand -
35 เด็กหญิงพุทธาทิพย์ ศรีเทพ นางเสาวลักษณ์ รอดมาก , นางฉลวย กล้าคง , นางสาวกฤติญา มาแดง , นางอรวรรณ จันทร์รัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย Thailand -
36 เด็กชายพงศกร ดำด้วง นางเสาวลักษณ์ รอดมาก , นางฉลวย กล้าคง , นางสาวกฤติญา มาแดง , นางอรวรรณ จันทร์รัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย Thailand -
37 เด็กหญิง กิตยาภัทร์ รุ่งเรือง นางสาวนิรัตน์ดา นาคจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand -
38 เด็กชายณัฐวุฒิ รัดดาวรรณ์ นางสาวนิรัตน์ดา นาคจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน Thailand -
39 เด็กหญิงกรองแก้ว ราชเล็ก นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
40 เด็กชายรนชัย จุลศรี นางดวงทิพย์ ดำจำนงค์ และ นางสาวเอมิกา หมานมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำสินธุ์ Thailand -
41 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยพันธ์ นายสันติ เหมือนยอด และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand -
42 เด็กชายณัฐพล ชุมพราหมณ์ นายสันติ เหมือนยอด และ นางสุปรียา ไชยรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน Thailand -
43 เด็กหญิงกชกร ช่วยนิล นางลดาวัลย์ ผุดพัฒน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand -
44 เด็กชายกชกร ช่วยตรึกตรอง นางลดาวัลย์ ผุดพัฒน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง Thailand -
45 เด็กหญิงนภาพร คงเอียด นางขวัญเนตร์ บุญเกลี้ยง และนางกรกนก เสือดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ Thailand -
46 เด็กชายฐานะพัฒน์ นิลรัตน์ นางขวัญเนตร์ บุญเกลี้ยง และนางกรกนก เสือดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ Thailand -
47 1.ด.ช.กฤดากร ด้วงเอียด 1.นางนงนุช อ่อนเกลี้ยง 2.นางบุษรา ผ่องสมัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง Thailand -
48 ด.ญ.กฤษณา ศุภเวช 1.นางนงนุช อ่อนเกลี้ยง 2.นางบุษรา ผ่องสมัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง Thailand -
49 เด็กหญิงณะดา ไพบูลย์ นางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์ และนางสมสุข อ่อนประชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน Thailand -
50 เด็กชายศุภกฤต หนูพุ่ม นางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์ และนางสมสุข อ่อนประชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน Thailand -
51 เด็กหญิงณมน แก้วน้อย นางสุพิศ เมืองสง และ นางสาวแกมแก้ว แก้วน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา Thailand -
52 เด็กชายธนา คำจีด นางสุพิศ เมืองสง และ นางสาวแกมแก้ว แก้วน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา Thailand -
53 เด็กชายชิตพล ขุนแก้ว นางอาภรณ์ ท้ายเซ่ง และนางเรวดี นาคกรด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
54 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เทพรินทร์ นางอาภรณ์ ท้ายเซ่ง และนางเรวดี นาคกรด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน Thailand -
55 เด็กชายชีวานนท์ ชนะบาล นางวัชชริดา เพชรย้อย และ นางสาวเรวดี วงค์มุสิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ Thailand -
56 เด็กหญิงธัญญาณัฐ สิงโหพล นางวัชชริดา เพชรย้อย และ นางสาวเรวดี วงค์มุสิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ Thailand -
57 เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทร์อักษร นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand -
58 เด็กชายอติวิชฌ์ ถนนจีน นางสาวจุฑามาศ พลเดช และ นางสายชล นิ่มคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน Thailand -
59 เด็กชายปรเมศ ฤทธิ์เลื่อน นางยุวดี เศียรอุ่น และ นางสาวรจิตา เมืองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก Thailand -
60 เด็กหญิงคณสรา หนูศิริ นางยุวดี เศียรอุ่น และ นางสาวรจิตา เมืองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก Thailand -
61 เด็กหญิงสุพิชญา สุขเสน นางอารีย์ เพ็ชรจำรัส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านครองชีพ Thailand -
62 เด็กชายภัทรเวช เวชสิทธิ์ นางอารีย์ เพ็ชรจำรัส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านครองชีพ Thailand -
63 เด็กหญิงเปรมปรีดา สีรักษา นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
64 เด็กชายนัทธวัฒน์ ศิริยุวสมัย นางสุภาพรรณ ศรีรัตนโชติ และ นางสุขศรี สุขโสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา Thailand -
65 เด็กชายณัฐนันท์ บัวยก นางศิริลัดดา สนองคุณ และ นางศศลักษณ์ ดำเม็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
66 เด็กหญิงฟ้าใหม่ ภูนุชอภัย นางศิริลัดดา สนองคุณ และ นางศศลักษณ์ ดำเม็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
67 เด็กชายธนวินท์ แก้วมรกต นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
68 เด็กหญิงธนพร เพ็ชรคง นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์ และ นางพรรณา ศรีนาคคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน Thailand -
69 เด็กหญิงรินรดา มุสิกสงค์ นางสาวกิติยาพร เหล็มปานและนางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
70 เด็กชายธัญนพ มณีพรหม นางสาวกิติยาพร เหล็มปานและนางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
71 เด็กหญิงขวัญชนก ชูพุ่ม นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand -
72 เด็กชายอิทธิภัทร ขำผุด นางประเสริฐ ขำผุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย Thailand -
73 เด็กหญิงนิชาภา จันทร์แก้ว นางประทุมมา ยิ้มแก้ว และนางสาวเกศริน อินทร์ทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
74 เด็กชายพชร กาฬวงศ์ นางประทุมมา ยิ้มแก้ว และนางสาวเกศริน อินทร์ทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา Thailand -
75 เด็กหญิงกมลชนก หนูพิชัย นางสาวอุไรย์ อรุณพันธ์และนางปรีดา เจริญสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
76 เด็กชายปุณณภพ ทองอุบล นางสาวอุไรย์ อรุณพันธ์และนางปรีดา เจริญสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
77 เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนราม นางอนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ และนางเสาวภา ชนะสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
78 เด็กชายกฤตเมธ นวลสุวรรณ นางอนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ และนางเสาวภา ชนะสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี Thailand -
79 ด.ญ.ขวัญจิรา. ขุนราม นางอนิสา. ทรัพย์สมบูรณ์และนางเสาวภา ชนะสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขอรี Thailand -
80 ด.ช.กฤตเมธ. นวลสุวรรณ นางอนิสา. ทรัพย์สมบูรณ์และนางเสาวภา ชนะสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขอรี Thailand -
81 เด็กชายชนกันต์ สุวรรณนะ นาววาสนา บุญเรืองขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดแหลมโตนด Thailand -
82 เด็กหญิงพิชชาพร พลถาวร นาววาสนา บุญเรืองขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดแหลมโตนด Thailand -
83 เด็กชายอัซรีย์ ทองนุ่ม นางวรรณา ยิ้มแก้ว , นางสุณี ถิ่นแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand -
84 เด็กหญิงสุภัสรา ศรีรัตน์ นางวรรณา ยิ้มแก้ว , นางสุณี ถิ่นแก้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ Thailand -
85 เด็กหญิงนัทธชนก หนูรักษ์ นางสาวละองงวรรณ เอียดคง อบต.เกาะเต่า Thailand -
86 เด็กชายปฐมเดช มาเอียด นางสาวละองงวรรณ เอียดคง อบต.เกาะเต่า Thailand -
การประกวดแข่งขันฮูลาฮุปประกอบเพลง

เปิดให้ลงทะเบียน

23/200

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 เด็กหญิงภูษณิศา ขลุกเอียด นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
2 เด็กชายหริกานต์ มณี นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
3 เด็กหญิงปาริฉัตร พลสังข์ นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
4 เด็กหญิงภัสวัลย์ แก้วพรมศรี นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
5 เด็กชายกลวัชร หนูชู นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
6 เด็กหญิงหอมจันทร์ พรหมมา นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
7 เด็กหญิงธัญลักษณ์ มากแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
8 เด็กหญิงพิมพ์นิภา แสงมณี นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำและนางสาวสิริกร สุขนุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ Thailand -
9 เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วมา นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
10 เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสงคราม นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
11 เด็กหญิงปวีย์ธิดา เสาหัด นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
12 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีเอียด นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
13 เด็กหญิงพิชามญชุ์ จันทโร นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
14 เด็กหญิงปพิชญา ทองสุภา นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
15 เด็กหญิงอุรชา แก้วประจำ นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
16 เด็กหญิงปัญญาพร หนูไหม นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม และ นางสาวจิราภา รุ่งเรือง และ นางปรีดา เปรมดิษฐกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
17 เด็กหญิงฟารียา ยาชะรัด นางสาวสุภาพร คำโสม นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร นางหร้อฝียะ แอนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง Thailand -
18 เด็กหญิงหทัยภัทร พริกเบ็ญจะ นางสาวสุภาพร คำโสม นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร นางหร้อฝียะ แอนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง Thailand -
19 เด็กหญิงณัฎฐนิช อาดำ นางสาวสุภาพร คำโสม นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร นางหร้อฝียะ แอนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง Thailand -
20 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์ ศรียศ นางสาวสุภาพร คำโสม นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร นางหร้อฝียะ แอนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง Thailand -
21 เด็กหญิงสิริลภัทร โปหา นางสาวสุภาพร คำโสม นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร นางหร้อฝียะ แอนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง Thailand -
22 เด็กหญิงอลิยา คงสิน นางสาวสุภาพร คำโสม นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร นางหร้อฝียะ แอนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง Thailand -
23 เด็กหญิงนริรา ดุกจุ๋ย นางสาวสุภาพร คำโสม นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร นางหร้อฝียะ แอนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง Thailand -
การประกวด แดนเซอร์

เปิดให้ลงทะเบียน

110/200

# นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ประเทศ ผลการแข่งขัน
1 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ฤทธิเดช นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
2 ด.ช.ธนกร เพชรพิมาย นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
3 ด.ญ.กมลวรรณ สุราษฎร์ นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
4 ด.ญ.ทักษพร บุญโยม นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
5 ด.ญ.ชญานุช เทพภักดี นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
6 ด.ช.กฤตภัทร จิตรภักดี นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
7 ด.ญ.ณัฐรดา เดชสงค์ นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
8 ด.ช.อิทธิกร ปลอดแก้ว นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
9 ด.ญ.กรรภิรมย์ ศรีราม นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
10 ด.ญ.บัณฑิตา เจริญ นางสาววราลี เกตุแก้ว , นางสาวษิญดา เนียมสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด Thailand -
11 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบสง นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม และ นางจิรัติกาล ดำยศ และ นางรัชฎ์สุราค์ บุญเพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
12 เด็กหญิงสุตาภัทร วุ่นชุ่ม นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม และ นางจิรัติกาล ดำยศ และ นางรัชฎ์สุราค์ บุญเพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
13 เด็กหญิงวรรณ์สิรัชฎ์ เพชรรัตน์ นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม และ นางจิรัติกาล ดำยศ และ นางรัชฎ์สุราค์ บุญเพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
14 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศิริมณีกุล นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม และ นางจิรัติกาล ดำยศ และ นางรัชฎ์สุราค์ บุญเพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
15 เด็กหญิงบุญนิศา ขาวสุด นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม และ นางจิรัติกาล ดำยศ และ นางรัชฎ์สุราค์ บุญเพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
16 เด็กหญิงภัณฑิรา เมืองไทย นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม และ นางจิรัติกาล ดำยศ และ นางรัชฎ์สุราค์ บุญเพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
17 เด็กหญิงณิชาภา มาเจริญ นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม และ นางจิรัติกาล ดำยศ และ นางรัชฎ์สุราค์ บุญเพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
18 เด็กหญิงเพชรลดา สุวรรณโชติ นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม และ นางจิรัติกาล ดำยศ และ นางรัชฎ์สุราค์ บุญเพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน Thailand -
19 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ศรีสงคราม นางสายพิน ขุนจันทร์ และ นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช และ นางสาวปาณิสรา บินดารามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
20 เด็กหญิงพิจักขณา ไชยโยธา นางสายพิน ขุนจันทร์ และ นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช และ นางสาวปาณิสรา บินดารามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
21 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เคว็จดำ นางสายพิน ขุนจันทร์ และ นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช และ นางสาวปาณิสรา บินดารามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อรุณพงค์ นางสายพิน ขุนจันทร์ และ นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช และ นางสาวปาณิสรา บินดารามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
23 เด็กหญิงปิญชาน์ ปานเจี้ยง นางสายพิน ขุนจันทร์ และ นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช และ นางสาวปาณิสรา บินดารามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
24 เด็กชายธนวรรธน์ ไพชำนาญ นางสายพิน ขุนจันทร์ และ นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช และ นางสาวปาณิสรา บินดารามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
25 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ หนูนุ่ม นางสายพิน ขุนจันทร์ และ นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช และ นางสาวปาณิสรา บินดารามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
26 เด็กหญิงกฤษยา บำเพ็ญพงษ์ นางสายพิน ขุนจันทร์ และ นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช และ นางสาวปาณิสรา บินดารามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด Thailand -
27 ด.ญ.ณัฐณิชา บุญส่ง นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
28 ด.ญ.พิมพิชญา อักษรชู นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
29 ด.ญ.ธนภัทร พวงผกาพม นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
30 ด.ญ.กวินทรา บุตรนุช นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
31 ด.ญ.สุพิชญา สุเมธาโส นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
32 ด.ญ.พิชชาภัทร์ มณีโรจน์ นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
33 ด.ญ.ออมสิน ธรรมรัตน์ นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
34 ด.ญ.กรณิศ มณีรัตน์ นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
35 ด.ญ.อภิสรา นวลเอียด นางวิภารัตน์ ด้วงคต นางสาวสิราณี หมีนเส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก Thailand -
36 เด็กหญิงกุลกันยา​ ขำนุรักษ์ นางจริยา คงอ่อน และนางอุบล ขวัญสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ออก Thailand -
37 เด็กหญิงฟาลิซา​ หร่มใหม่ นางจริยา คงอ่อน และนางอุบล ขวัญสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ออก Thailand -
38 เด็กหญิงอัญวา ศรียศ นางจริยา คงอ่อน และนางอุบล ขวัญสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ออก Thailand -
39 เด็กหญิงกรรวี​ ชำนาญ นางจริยา คงอ่อน และนางอุบล ขวัญสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ออก Thailand -
40 เด็กหญิงปัณดารีย์ พลนุ้ย นางจริยา คงอ่อน และนางอุบล ขวัญสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ออก Thailand -
41 เด็กหญิงฟิรฮาน่า​ เหม็นเขียด นางจริยา คงอ่อน และนางอุบล ขวัญสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ออก Thailand -
42 ด.ญ.กนกวรรณ เกลี้ยงเกื้อ นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
43 ด.ช.กฤษดล ทองเอียด นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
44 ด.ญ.วริศรา ขาวแก้ว นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
45 ด.ช.นันทพัทธ์ ชูจันทร์ นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
46 ด.ญ.เบญญาภา สังข์ขาว นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
47 ด.ช.ยศนนท์ แดงแก้ว นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
48 ด.ญ.กรกัญญา ฮุยนอก นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
49 ด.ช.ทักษกร รอดเนียม นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
50 ด.ญ.เกวลิน ไหมสวัสดิ์ นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
51 ด.ช.ภาคิน ส่งแสง นางนะวรรณ์ คำมุงคุณ, น.ส.ณิชกานต์ ฮุยนอก และ น.ส.พิทยา เพชรรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม Thailand -
52 เด็กหญิงกนกวรรณ จีนลิบ นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
53 เด็กหญิงนันทัชพร ทองชู นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
54 เด็กหญิงอัจฉราพร หนูอ่อน นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
55 เด็กหญิงจิดาภา หนูปาน นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
56 เด็กชายณัฐกิตติ์ ทองหนูเอียด นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
57 เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดภาษา นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
58 เด็กหญิงสัตตยาวดี อุ้ยดำ นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
59 เด็กหญิงกชกร รักสกุล นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
60 เด็กหญิงเหมวดี สงค์รอด นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
61 เด็กหญิงกัญญาพัชร หัสเนตร นางสาวขนิษฐา ขันทอง และ นางสาลินี ทองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์ จำนงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด Thailand -
62 เด็กหญิงกนิษฐา สะทุน นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
63 เด็กหญิงอัญญาลิศา สังสินหละ นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
64 เด็กหญิงณิชานันท์ หมัดหมาน นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
65 เด็กหญิงภัทธนันท์ มิกาศ นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
66 เด็กหญิงพิชชานันท์ ศรีอ่อน นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
67 เด็กหญิงมัสนี เจ๊ะสัน นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
68 เด็กหญิงขวัญกวิน อินทรดำ นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
69 เด็กหญิงรูบีน่า บัวแสง นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
70 เด็กหญิงปรียาภัทร รุยันต์ นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
71 เด็กหญิงแพรวา แก้วไข่ นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก และ นางสาววิภา หมีนปาน และ นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม และ นางรัตติกาล แขกพงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง Thailand -
72 เด็กหญิงกนกวรรณ เสาะสุวรรณ นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
73 เด็กหญิงศศิกานต์ ผุดผ่อง นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
74 เด็กหญิงณัฐชญา วรรณชิต นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
75 เด็กหญิงณัฐอาภา สืบสม นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
76 เด็กหญิงนลินนิภา ทิพย์เวสาทร์ นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
77 เด็กหญิงฟ้าใหม่ ภูนุชอภัย นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
78 เด็กหญิงกัญญพัชร ชมศรีฉัน นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
79 เด็กหญิงอัญรินทร์ บินหมัด นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
80 เด็กหญิงณิชาภัทร ดวงเสน นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
81 เด็กหญิงพิยดา รัตนานุกูล นางกอหย๊ะ ชอบงาม และ นางศิริลัดดา สนองคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ Thailand -
82 เด็กหญิงศศิรดา ทองคำ นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
83 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่พ่าน นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
84 เด็กหญิงอัซฟานี เสถียร นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
85 เด็กหญิงณัชชา เศรษฐรักษา นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
86 เด็กหญิงลลลิลลุ์ รอดรวยรื่น นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
87 เด็กหญิงกวินธิดา วุ่นดี นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
88 เด็กหญิงอทิตยา สาและ นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
89 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์อบ นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
90 เด็กหญิงรินรดา มุสิกสงค์ นางอัชนา เทพรินทร์ และ นางสุดา หีมชาตรี และ นางสาวรัชนี ขัณฑสุนทรไกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากพะยูน Thailand -
91 เด็กหญิงธัญรดี ด้วงขวิด นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
92 เด็กหญิงอัญรยา บุญจินดา นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
93 เด็กหญิงภัคค์จิรวดี พาลิเพ็ง นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
94 เด็กหญิงกรองขวัญ รักร่วม นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
95 เด็กหญิงธัญพิชชา หนูหมอก นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
96 เด็กหญิงเพียงออ ภักดี นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
97 เด็กหญิงธัญสิริ ตุเทพ นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
98 เด็กหญิงกนกภรณ์ พิทักษ์บุตร นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
99 เด็กหญิงสุชานันท์ เสือพล นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
100 เด็กหญิงณิศรา นวลจันทร์ นางสาวนิภาภรณ์ ยังอภัยและนางอรุณ ช่วยชูและนางสาวปิยะนุช จันทวดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน Thailand -
101 เด็กหญิงวริศรา ทองเจือ นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
102 เด็กชายเธียรวิชญ์ หอมจันทร์ นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
103 เด็กหญิงกิรณา ลือเล่า นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
104 เด็กชายสรวิชย์ ศรีวิโรจน์ นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
105 เด็กหญิงภรฑิตา คงแก้ว นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
106 เด็กชายเตชินทร์ ช่วยชูเครือ นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
107 เด็กหญิงกมลพัชร วรรณเพ็ชร นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
108 เด็กชายชวิส ศักดิ์แสง นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
109 เด็กหญิงปิยพัชร รุ่งกลิ่น นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -
110 เด็กชายเตชิต ทองเจือ นายอำนาจ ปลื้มภะวัง, นางสุดา เพชรขวัญ, นางกัลยา คงพลับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน Thailand -